BSBM 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BSBM “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ทวี ชัชวาลาชัชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201330-04-201330,000001.35ขาย
ทวี ชัชวาลาชัชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201303-05-201380,000001.49ขาย
ทวี ชัชวาลาชัชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201510-06-20155,400001.05ซื้อ
ทวี ชัชวาลาชัชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201512-06-201514,600001.07ซื้อ
ทวี ชัชวาลาชัชวาลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201620-06-201620,000001.03ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3