CCP 0 ( 0.02 6.90% )

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CCP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-07-201218-07-20122,000,0002.23ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201227-08-2012100,0003.84ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-09-201205-09-20121,660,0002.94ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-09-201206-09-2012100,0002.98ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-09-201207-09-2012900,0003.13ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201210-09-2012200,0004.17ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-09-201214-09-2012600,0003.28ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-09-201217-09-20122,033,5003.41ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-09-201219-09-2012550,0003.40ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-10-201225-09-2012869,1003.48ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-10-201227-09-20121,000,0003.72ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-10-201228-09-2012175,0004.06ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-10-201202-10-2012340,0004.21ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-10-201203-10-2012180,0004.28ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201204-10-201246,9004.32ขาย
ชาคริต ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-12-201211-12-2012106,0004.55ขาย
ชาคริต ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-12-201212-12-2012300,0004.57ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201212-12-2012773,4004.51ขาย
ชาคริต ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-12-201213-12-2012464,0004.67ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201213-12-20121,226,6004.59ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201214-12-20121,200,0005.12ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201217-12-2012280,0005.31ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-01-201311-01-2013200,0005.30ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-01-201318-01-20132,000,0005.08ขาย
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-01-201322-01-20135,2004.98ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-01-201323-01-2013392,0004.96ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-02-201305-02-2013400,0005.42ขาย
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-2013200,0006.65ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-02-201306-02-20131,200,0005.60ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-02-201313-02-2013500,0005.60ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-02-201319-02-20132,069,0005.98ขาย
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201320-02-2013200,0008.20ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-02-201320-02-20131,000,0006.24ขาย
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201301-03-2013200,0009.80ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-03-201301-03-2013300,0008.70ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201304-03-2013148,0008.85ซื้อ
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201304-03-2013150,0008.74ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-03-201315-03-20132,000,0002.80โอนออก
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201312-06-2013200,0008.20ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-07-201324-06-20135,000,0002.80รับโอน
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-07-201324-06-20135,000,0002.80โอนออก
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-09-201319-09-201320,000,0002.80ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201413-01-201472,1003.74ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201414-01-201494,5003.94ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201415-01-2014100,0004.05ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201416-01-2014100,0004.26ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201421-01-2014100,0004.50ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201423-01-2014100,0004.47ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201413-02-201420,0004.79ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-02-201419-02-2014100,0003.86ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-02-201420-02-2014180,6003.92ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-03-201428-02-2014141,6003.70ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-03-201404-03-2014900,0003.75ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201405-03-2014200,0003.80ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201406-03-2014394,7003.82ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-03-201411-03-2014113,6003.77ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-03-201412-03-201465,4003.80ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-06-201412-05-201425,5003.28ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-06-201428-05-2014115,0003.77ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-06-201429-05-2014596,6003.95ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-06-201403-06-2014131,9006.15ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-06-201404-06-2014241,0006.01ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-06-201405-06-2014200,0006.15ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-06-201406-06-2014600,0006.15ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-06-201412-06-2014100,0006.40ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201413-06-2014300,0006.48ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-06-201417-06-2014200,0006.50ขาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-07-201426-06-2014420,0005.15ขาย
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201408-07-2014500,0007.10ขาย
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201408-07-201450,0007.00ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201409-07-2014200,0006.95ซื้อ
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-07-201417-07-2014863,3570.00โอนออก
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201418-07-2014300,0006.95ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201425-07-2014100,0006.90ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201429-07-2014100,0007.10ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201428-08-201430,0000.00โอนออก
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201410-09-20141,000,0006.90ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-09-201411-09-2014300,0005.95ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-10-201429-09-201480,0006.10ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201417-11-201450,0005.95ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-2014100,0005.80ซื้อ
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201415-12-20141,428,2005.58ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201511-05-2015500,0001.10ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201512-05-2015514,0001.05ซื้อ
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201511-06-2015500,0001.13ซื้อ
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201512-06-2015500,0001.12ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201510-07-20152,220,0001.11ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015500,0001.03ซื้อ
อาทิตย์ ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201515-10-2015500,0001.06ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201519-11-2015983,4000.98ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201520-11-2015126,9000.98ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201502-12-20151,000,0000.92ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201630-12-2015786,8000.77ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201525-12-201567,2000.76ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201606-01-2016500,0000.74ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201603-02-201617,4000.73ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201601-02-20161,000,0000.74ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201623-05-2016180,8000.78ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201624-05-2016478,0000.78ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201601-06-20161,300,0000.79ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201606-06-201610,3000.81ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201607-06-2016400,0000.81ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201616-06-2016500,0000.79ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201617-06-20161,000,0000.78ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201627-06-2016500,0000.77ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201602-08-2016888,5000.78ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201603-08-2016111,5000.78ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201610-08-2016300,0000.77ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201630-08-2016200,0000.72ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201602-09-2016300,0000.71ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201620-10-2016600,0000.59ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201704-01-20171,000,0000.59ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201708-02-20172,000,0000.70ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201722-08-2017600,0000.52ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201709-11-2017500,0000.51ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201715-11-20174,694,6000.51ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201716-11-20172,000,0000.51ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201717-11-201793,2000.50ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201727-12-20171,000,0000.51ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201813-02-2018226,7000.49ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-20181,037,4000.44ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201830-03-20182,000,0000.44ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-2018500,0000.41ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201804-04-2018940,6000.42ซื้อ
ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-2018300,7000.41ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201811-06-20182,000,0000.43ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201813-06-20182,000,0000.43ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201819-06-2018768,7000.42ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201820-06-20182,000,0000.42ซื้อ
ประทีป ทีปกรสุขเกษมทีปกรสุขเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201827-06-20182,771,9000.42ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3