CGH 1 ( 0.01 1.35% )

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CGH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สดาวุธ เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201503-02-20157,800,0001.74ซื้อ
สดาวุธ เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-02-201517-02-201595,348,3840.82ขาย
ทอมมี่ เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201514-05-201512,981,0001.35ซื้อ
เจแอล อังอังผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201530-10-201572,1001.24ขาย
เจแอล อังอังผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201502-11-2015538,3001.24ขาย
เจแอล อังอังคู่สมรสหุ้นสามัญ19-05-201616-05-20163,970,6001.12ขาย
เจแอล อังอังคู่สมรสหุ้นสามัญ19-05-201617-05-20163,800,0001.11ขาย
เจแอล อังอังคู่สมรสหุ้นสามัญ19-05-201618-05-2016400,0001.11ขาย
เจแอล อังอังคู่สมรสหุ้นสามัญ19-05-201619-05-20166,1001.08ขาย
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201729-03-201750,0001.47ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201717-05-20171,300,0001.45ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201723-05-2017200,0001.48ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201725-05-2017260,0001.47ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201726-05-201740,0001.49ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201729-05-201750,0001.48ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201730-05-201750,0001.47ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201702-06-2017200,0001.47ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201706-06-20171,100,0001.48ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201707-06-2017199,5001.48ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201708-06-201741,1001.47ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201709-06-201759,4001.47ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201713-06-2017300,4001.47ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201714-06-2017100,0001.46ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201716-06-2017199,6001.45ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201720-06-20173,5001.45ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201721-06-2017296,5001.45ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201703-07-2017137,8001.45ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201704-07-201720,6001.44ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201729-06-201750,0001.45ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201705-07-2017181,5001.45ซื้อ
พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุลวิริยะเมตตากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201706-07-2017110,1001.44ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3