CHOTI 80 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CHOTI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปรีชา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-08-201203-08-201210,500335.00ขาย
ปรีชา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201215-11-201210,500376.00ขาย
ปรีชา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201303-01-201326,500382.00ขาย
สัณห์ชัย กลิ่นพิกุลกลิ่นพิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201328-01-201310,000378.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3