COL 15 ( 0.70 4.86% )

บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ COL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิชิต กิจสวัสดิ์ไพศาลกิจสวัสดิ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201120-12-201120,00018.25ขาย
นภสร คชสารคชสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201212-01-20124,00020.50ขาย
นภสร คชสารคชสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201213-01-201216,00020.50ขาย
นภสร คชสารคชสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201210-05-201250,00027.00ขาย
วิชิต กิจสวัสดิ์ไพศาลกิจสวัสดิ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201210-05-201251,00025.00ขาย
นภสร คชสารคชสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201211-05-201250,00032.00ขาย
ปัทมา วรรณวิทยาภาวรรณวิทยาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201211-05-201270,00029.57ขาย
วิชิต กิจสวัสดิ์ไพศาลกิจสวัสดิ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201211-05-201210,00030.00ขาย
วิชิต กิจสวัสดิ์ไพศาลกิจสวัสดิ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201218-05-201240,00035.00ขาย
วรวุฒิ อุ่นใจอุ่นใจผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201205-07-201237,10036.75ขาย
วรวุฒิ อุ่นใจอุ่นใจผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201205-07-20128,00036.50ขาย
วรวุฒิ อุ่นใจอุ่นใจผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201205-07-20124,00036.50ขาย
วรวุฒิ อุ่นใจอุ่นใจผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201205-07-20124,80036.50ขาย
นภสร คชสารคชสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201225-12-201210,00059.25ขาย
วรวุฒิ อุ่นใจอุ่นใจผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201307-03-201310,646,00070.25ขาย
วิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกรฤกษ์เกรียงไกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201302-09-2013400,0000.00โอนออก
ปัทมา วรรณวิทยาภาวรรณวิทยาภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201304-09-2013321,0000.00โอนออก
นภสร คชสารคชสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201324-09-2013221,00038.25โอนออก
จริยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201503-07-20159,024,20053.00ขาย
วรวุฒิ อุ่นใจอุ่นใจผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201530-09-2015800,00036.19ซื้อ
วรวุฒิ อุ่นใจอุ่นใจผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201501-10-201528,50035.75ซื้อ
วรวุฒิ อุ่นใจอุ่นใจผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201505-10-201554,10037.00ซื้อ
วรวุฒิ อุ่นใจอุ่นใจผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201520-11-2015200,00042.75ซื้อ
จริยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201511-12-201518,494,80050.00ขาย
จริยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201613-06-2016852,00034.25ซื้อ
เคียงศักดิ์ พงษ์กิตติพันธ์พงษ์กิตติพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201826-06-20185,80030.50ขาย
เคียงศักดิ์ พงษ์กิตติพันธ์พงษ์กิตติพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201827-06-20185,00031.75ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3