CPN 44 ( -0.25 -0.57% )

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 กันยายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CPN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201204-10-2011200,57020.50ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201207-10-201138,00033.58ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201219-10-2011162,50035.25ขาย
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-01-201212-01-20124,659,1000.00โอนออก
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201214-03-2012100,00043.25ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201216-03-201210,00045.25ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201228-05-2012100,00047.00ขาย
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201215-06-20121,827,2000.00รับโอน
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201231-07-20127047.73ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201216-08-2012132,00049.19ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201217-08-201250,00049.00ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201221-08-201210,00050.00ขาย
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201227-08-201257,00051.75ซื้อ
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-09-201231-08-201239,00052.00ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201207-09-201210,00057.00ขาย
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201201-10-201210,00060.00ขาย
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201208-10-201210,00065.00ขาย
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201226-11-201210,00075.75ขาย
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201230-11-201210,00080.00ขาย
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201214-12-20124,659,1000.00รับโอน
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-01-201307-01-20134,659,1000.00รับโอน
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201301-03-201310,00096.25ขาย
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201305-03-201310,00098.00ขาย
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-05-201307-05-201310,00057.50ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-05-201309-05-201310,00056.00ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-05-201310-05-20135,00056.25ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-05-201314-05-20135,00054.75ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-05-201315-05-20135,00052.00ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-05-201316-05-20135,00052.25ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-06-201310-06-20135,00048.50ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-06-201311-06-20135,00045.50ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-06-201311-06-20135,00045.75ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-06-201319-06-20135,00044.00ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-06-201319-06-20135,00043.50ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-08-201327-08-201310,00039.00ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201320,00038.00ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-08-201329-08-20135,00036.50ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201325-09-201325,881,6000.00โอนออก
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201325-09-201318,519,2050.00โอนออก
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201426-12-20135,00041.50ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201427-12-20135,00039.50ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201427-12-20135,00039.25ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201402-01-201420,00039.00ซื้อ
วัลยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201403-01-201420,00037.25ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201420-01-201410,00039.00ซื้อ
นาถยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201428-05-201410,00044.50ซื้อ
นฤต รัตนพิเชฏฐชัยรัตนพิเชฏฐชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201410-06-201410,00049.50ขาย
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201425-09-201414,595,5000.00โอนออก
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201425-09-201421,893,2000.00โอนออก
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201425-09-201414,595,5000.00โอนออก
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201425-09-201414,595,5000.00โอนออก
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201425-09-201414,595,5000.00โอนออก
สุทธิชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201425-09-201421,893,2000.00รับโอน
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-201412,162,9000.00โอนออก
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-201412,162,9000.00โอนออก
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-201412,162,9000.00โอนออก
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-201412,162,9000.00โอนออก
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-201412,162,9000.00โอนออก
นาถยา จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201515-05-20153,00040.00ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201518-08-20158,00041.50ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201518-08-20154,00041.25ซื้อ
กอบชัย จิราธิวัฒน์จิราธิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201521-08-201512,00042.50ขาย
โชติกา สวนานนท์สวนานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201618-05-20167,20055.50ซื้อ
โชติกา สวนานนท์สวนานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201624-05-201614,40054.75ซื้อ
โชติกา สวนานนท์สวนานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201602-06-201621,60057.62ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3