CSC 48 ( 0.50 1.06% )

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ CSC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พงส์ สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201431-10-201470,000000.00โอนออก
พงส์ สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201415-12-2014186044.06ขาย
พงส์ สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-201428,000048.35ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3