D 4 ( -0.06 -1.55% )

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 พฤศจิกายน 2562

การซื้อขายของผู้บริหาร “ D “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมลพิชัยวัฒน์โกมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201703-04-2017100,0009.00ขาย
ไพโรจน์ เจตนชัยเจตนชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201703-04-201770,0009.00ขาย
วิบูลย์ พจนาลัยพจนาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201703-04-2017100,0009.00ขาย
กิตติ กาญจโนภาศกาญจโนภาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201704-04-20175,0008.45ซื้อ
อดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิชเอื้อตระกูลพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201704-04-201750,0009.00ขาย
กิตติ กาญจโนภาศกาญจโนภาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201705-04-201780,0008.75ขาย
อดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิชเอื้อตระกูลพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201705-04-201735,0008.75ขาย
ณัฏฐา รัตนเลิศรัตนเลิศผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-201720,0008.65ขาย
ไพโรจน์ เจตนชัยเจตนชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-201715,0008.60ขาย
ศรีรัตน์ อภิรักษ์ภูสิทธิ์อภิรักษ์ภูสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-201710,0008.60ขาย
ไพโรจน์ เจตนชัยเจตนชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201707-04-201710,0008.60ขาย
ศรีรัตน์ อภิรักษ์ภูสิทธิ์อภิรักษ์ภูสิทธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201707-04-201730,0008.66ขาย
ไพโรจน์ เจตนชัยเจตนชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201720-04-201710,0007.80ขาย
ประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมลพิชัยวัฒน์โกมลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201723-05-2017100,0009.10ขาย
ประทีป วาณิชย์ก่อกุลวาณิชย์ก่อกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201724-05-201750,0009.35ขาย
วิบูลย์ พจนาลัยพจนาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201724-05-2017100,0009.25ขาย
ประทีป วาณิชย์ก่อกุลวาณิชย์ก่อกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201725-05-2017100,0009.25ขาย
ประทีป วาณิชย์ก่อกุลวาณิชย์ก่อกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201726-05-201790,0009.42ขาย
ประทีป วาณิชย์ก่อกุลวาณิชย์ก่อกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201729-05-201760,0009.65ขาย
วิบูลย์ พจนาลัยพจนาลัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201729-05-2017100,0009.65ขาย
ไพโรจน์ เจตนชัยเจตนชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201714-06-201715,0008.80ขาย
ไพโรจน์ เจตนชัยเจตนชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201721-06-201740,0008.65ขาย
ไพโรจน์ เจตนชัยเจตนชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201722-09-201720,0008.95ขาย
พรศักดิ์ ตันตาปกุลตันตาปกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201703-11-201710,000,0009.03ขาย
ประทีป วาณิชย์ก่อกุลวาณิชย์ก่อกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201728-12-201750,0009.15ซื้อ
ประทีป วาณิชย์ก่อกุลวาณิชย์ก่อกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201814-05-2018100,00010.15ซื้อ
ประทีป วาณิชย์ก่อกุลวาณิชย์ก่อกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201825-05-201810,0009.95ซื้อ
ลูซินดา เฉินเฉินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201809-08-20182,717,39111.50ขาย
ลูซินดา เฉินเฉินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201809-08-20182,717,39111.50ขาย
ลูซินดา เฉินเฉินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201809-08-20181,449,27511.50ขาย
ลูซินดา เฉินเฉินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201809-08-20182,536,23311.50ขาย
ลูซินดา เฉินเฉินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201809-08-20181,449,27511.50ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3