EA 39 ( -1.00 -2.48% )

EA : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 30 กันยายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ EA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อมร ทรัพย์ทวีกุลทรัพย์ทวีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-02-201330-01-20131,800,0000.00รับโอน
อมร ทรัพย์ทวีกุลทรัพย์ทวีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-03-201314-03-2013500,0007.95ขาย
อมร ทรัพย์ทวีกุลทรัพย์ทวีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-03-201314-03-2013500,0008.00ขาย
อมร ทรัพย์ทวีกุลทรัพย์ทวีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-03-201314-03-20131,000,0008.25ซื้อ
พัชรวาท วงษ์สุวรรณวงษ์สุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201430-05-2014150,00015.00ซื้อ
วิเชียร อยู่พูนทรัพย์อยู่พูนทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201413-06-201415,00018.30ซื้อ
พัชรวาท วงษ์สุวรรณวงษ์สุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201422-07-2014100,00020.30ขาย
พัชรวาท วงษ์สุวรรณวงษ์สุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201428-07-2014100,00024.00ซื้อ
พัชรวาท วงษ์สุวรรณวงษ์สุวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201431-07-20143,063,0000.00โอนออก
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201429-08-201498,36124.80ขาย
วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัยเจียรนิลกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201507-01-201542,500,00024.90ขาย
วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัยเจียรนิลกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201528-01-20152,500,00025.50ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201528-01-201540,00025.75ซื้อ
บลังก้า ซูหลาน หวางซูหลานคู่สมรสหุ้นสามัญ17-02-201516-02-2015500,00030.06ซื้อ
สมโภชน์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201516-02-2015500,00030.06ซื้อ
สุภาภรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201516-02-2015500,00030.06ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201502-03-2015300,00031.75ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201530-03-201540,00025.00ซื้อ
อมร ทรัพย์ทวีกุลทรัพย์ทวีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201519-05-20159,000,00024.72ขาย
อมร ทรัพย์ทวีกุลทรัพย์ทวีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ20-05-201519-05-20159,000,00024.72ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201519-05-201540,00024.60ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201525-05-201530,00024.40ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201516-06-201550,00023.90ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201507-07-201550,00023.20ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201509-07-201550,00022.80ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201507-09-2015132,20021.20ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201508-09-2015167,80021.19ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201509-09-2015100,00021.50ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201521-09-2015100,00021.50ขาย
บลังก้า ซูหลาน หวางซูหลานคู่สมรสหุ้นสามัญ02-10-201529-09-201511,000,0000.10โอนออก
สมโภชน์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201529-09-201511,000,0000.10โอนออก
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201508-10-2015200,00023.80ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201509-12-201515,000,0000.00โอนออก
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201509-12-201515,000,0000.00โอนออก
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201604-01-201686,3630.00รับโอน
บลังก้า ซูหลาน หวางซูหลานผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-20161,000,00021.30ขาย
สมโภชน์ อาหุนัยอาหุนัยคู่สมรสหุ้นสามัญ11-01-201606-01-20161,000,00021.30ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201606-01-2016200,00021.50ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201607-01-2016200,00020.50ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201619-01-201613,200,00024.50ขาย
บลังก้า ซูหลาน หวางซูหลานคู่สมรสหุ้นสามัญ03-02-201629-01-2016630,000,0000.10โอนออก
สมโภชน์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-2016630,000,0000.10โอนออก
วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัยเจียรนิลกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201601-03-2016114,00021.20ขาย
วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัยเจียรนิลกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201602-03-20162,350,60020.81ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201624-03-2016200,00022.85ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201601-09-2016100,00026.50ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201620-09-2016100,00026.25ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201716-06-2017100,00033.25ขาย
วิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์วงศ์มกรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201720-06-201718,00033.75ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201719-06-2017100,00034.50ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201723-06-201750,00034.50ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201726-06-201750,00036.00ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201726-06-2017200,00035.50ขาย
สุภาภรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201729-06-20171,000,00035.89ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201707-07-2017150,00033.50ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201726-12-201750,00052.00ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201828-12-201750,00051.00ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201805-01-201850,00052.75ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201811-01-2018120,00058.85ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201811-01-2018100,00060.88ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201815-01-201850,00068.00ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201819-01-201850,00068.25ขาย
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-02-201806-02-201850,00062.00ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-2018100,00059.13ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-2018100,00061.50ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201806-03-201850,00058.25ซื้อ
สุธรรม ส่งศิริส่งศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201806-03-201850,00056.25ซื้อ
สุภาภรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201807-03-201820,00051.00ซื้อ
มานพ อุฬารสิริพงศ์อุฬารสิริพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201807-03-20181,80050.50ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201808-03-201850,00050.25ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201812-03-201840,00044.75ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201813-03-201840,00047.25ขาย
อมร ทรัพย์ทวีกุลทรัพย์ทวีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201814-03-20181,600,00048.94ซื้อ
อมร ทรัพย์ทวีกุลทรัพย์ทวีกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ16-03-201814-03-20181,000,00049.50ซื้อ
สมโภชน์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201814-03-20182,000,00049.00ซื้อ
สมโภชน์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201814-03-2018576,20049.00ซื้อ
สมโภชน์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201815-03-20181,700,00048.21ซื้อ
สมโภชน์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-20181,000,00046.50ซื้อ
อมร ทรัพย์ทวีกุลทรัพย์ทวีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-20181,500,00045.97ซื้อ
มานพ อุฬารสิริพงศ์อุฬารสิริพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201820-03-20181,90048.25ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-201850,00032.25ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201810-04-201850,00036.00ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201824-04-201850,00034.50ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201825-04-201850,00033.50ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201828-05-201850,00040.00ขาย
วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัยเจียรนิลกุลชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201808-06-2018100,00038.50ขาย
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201820-06-201840,00034.63ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201821-06-201810,00034.25ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201805-07-201840,00028.88ซื้อ
สมโภชน์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201805-07-20182,000,00029.38ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201809-07-201810,00029.50ซื้อ
สมบูรณ์ อาหุนัยอาหุนัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201811-07-201850,00031.15ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3