EIC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 สิงหาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ EIC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิทยา จักรเพ็ชรจักรเพ็ชรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201329-11-201326,700,0001.25ขาย
ศราวุธ จินต์วุฒิจินต์วุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201329-11-201385,200,0001.25ขาย
สง่า วนาสินชัยวนาสินชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201329-11-20138,000,0001.25ขาย
วิทยา จักรเพ็ชรจักรเพ็ชรผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201302-12-201311,627,0001.25ขาย
ศราวุธ จินต์วุฒิจินต์วุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201302-12-2013118,800,0001.25ขาย
สง่า วนาสินชัยวนาสินชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201302-12-201312,000,0001.25ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-09-201521-09-20155,394,0000.76ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-09-201522-09-20154,600,0000.75ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-09-201523-09-20152,050,0000.74ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-09-201524-09-20153,115,9000.77ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-09-201525-09-20151,200,0000.75ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-09-201528-09-201542,0000.74ขาย
ไมเคิล เฟอร์นันเดซ เฟอร์นันเดซผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-10-201528-09-20158,800,0000.00รับโอน
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-10-201530-09-2015200,0000.74ขาย
ไมเคิล เฟอร์นันเดซ เฟอร์นันเดซผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-10-201530-09-20151,801,0000.73ขาย
บี เตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-10-201501-10-2015200,0000.74ขาย
ไมเคิล เฟอร์นันเดซเฟอร์นันเดซผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-10-201501-10-20151,700,0000.73ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-10-201502-10-2015786,5000.75ขาย
ไมเคิล เฟอร์นันเดซ เฟอร์นันเดซผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-10-201502-10-20151,900,0000.73ขาย
ไมเคิล เฟอร์นันเดซ เฟอร์นันเดซผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-10-201505-10-20151,300,0000.78ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201505-10-20152,000,0000.80ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201506-10-201522,9000.75ขาย
ไมเคิล เฟอร์นันเดซ เฟอร์นันเดซผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201506-10-2015500,0000.73ขาย
ไมเคิล เฟอร์นันเดซ เฟอร์นันเดซผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201507-10-20151,599,0000.73ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201509-10-2015200,0000.74ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201512-10-2015200,0000.74ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-10-201527-10-20152,494,4000.75ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-11-201504-11-20151,737,6000.75ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-11-201505-11-2015600,0000.74ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-11-201506-11-2015200,0000.74ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-11-201509-11-2015600,1000.74ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-11-201510-11-20151,216,1000.74ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-11-201524-11-20152,0000.74ขาย
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201525-11-201522,000,0001.70ซื้อ
บี เตชะอุบลเตชะอุบลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-08-201611-08-201615,000,0001.01ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3