EKH 5 ( 0.08 1.79% )

บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ EKH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุพร ปัญญาสาครปัญญาสาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201709-03-20172,000,0006.70ขาย
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201717-04-20173,0006.30ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201724-04-201730,0006.17ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201715-05-201730,0005.32ซื้อ
กาญจนา เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201715-05-201740,0005.32ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201715-05-2017100,0005.33ซื้อ
กาญจนา เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201725-05-201730,0005.55ซื้อ
กาญจนา เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201729-05-201750,0005.50ซื้อ
กาญจนา เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201731-05-201740,0005.50ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201705-06-201750,0005.50ซื้อ
กาญจนา เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201706-06-201740,0005.45ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201706-06-2017100,0005.45ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201713-06-20175,0005.45ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201716-06-2017100,0005.45ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201720-06-20175,0005.40ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-201715,0005.25ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-2017100,0005.25ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201707-07-2017100,0005.07ซื้อ
พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์พัฒนปุณยาภิรมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201706-07-201710,0005.05ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201706-07-201791,4005.11ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201706-07-201750,0005.14ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201717-08-201730,0005.15ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201721-08-201720,0005.18ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201723-08-201715,0005.20ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201723-08-20174,8005.15ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201724-08-201750,0005.35ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201725-08-201725,9005.25ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201731-08-201730,0005.22ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201731-08-201770,1005.19ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201701-09-20175,1005.15ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201704-09-20173,8005.15ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201705-09-201726,2005.15ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201706-09-201725,0005.15ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201707-09-201725,0005.15ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201707-09-201730,0005.15ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201714-09-201715,0005.20ซื้อ
พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์พัฒนปุณยาภิรมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201714-09-201710,0005.20ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201803-04-201855,0005.55ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-2018100,0005.55ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201810-04-2018100,0005.55ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201810-04-2018300,0005.55ซื้อ
อำนาจ เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201810-04-201830,4005.55ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201805-06-201825,0005.38ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201807-06-201810,0005.30ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-201820,0005.10ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-2018100,0005.25ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201821-06-201850,0005.15ซื้อ
อำนวย เอื้ออารีมิตรเอื้ออารีมิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201821-06-2018289,3005.10ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-201866,2005.15ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-2018107,9005.15ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201826-06-201850,0005.10ซื้อ
กวีชัย เลิศอัศวรัตน์เลิศอัศวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201810,0005.05ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201840,0005.05ซื้อ
อรสา ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-2018100,0005.05ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201805-07-201840,0005.50ซื้อ
สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ตั้งสัจจะพจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201805-07-201840,0005.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3