EVER 0 ( -0.01 -4.17% )

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ EVER “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สวิจักร์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201325-06-20133,123,0000.63ซื้อ
สวิจักร์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201326-06-20136,877,7000.64ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์กิตติอิสรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201427-05-201411,329,6001.30ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์กิตติอิสรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201428-05-201413,090,0001.39ซื้อ
นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์อนุรักษ์ชัยวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201520-01-2015530,0003.52ซื้อ
นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์อนุรักษ์ชัยวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201527-01-2015620,0003.30ซื้อ
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201509-03-201530,0002.80ซื้อ
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201511-03-201515,0002.63ซื้อ
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201513-03-201540,0002.57ซื้อ
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201516-03-2015100,0002.28ซื้อ
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201517-03-2015110,0002.08ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์กิตติอิสรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-20151,000,0001.88ซื้อ
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201524-03-20159,9001.78ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์กิตติอิสรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201529-04-20156,053,7001.91ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์กิตติอิสรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201530-04-20158,500,0001.92ซื้อ
ประเดช กิตติอิสรานนท์กิตติอิสรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201529-07-201511,000,0001.17ซื้อ
นันทิดา กิตติอิสรานนท์กิตติอิสรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201521-09-2015102,247,4500.00รับโอน
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201627-01-20165,059,0000.00โอนออก
นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์อนุรักษ์ชัยวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201607-04-20161,110,8000.80ซื้อ
นันทิดา กิตติอิสรานนท์กิตติอิสรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201630-06-201672,7000.72ซื้อ
นันทิดา กิตติอิสรานนท์กิตติอิสรานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201630-06-201672,7000.72ขาย
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201703-03-2017511,8000.06ขาย
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-03-201708-03-2017500,0000.07ขาย
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-01-201825-01-2018185,5000.05ขาย
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-01-201826-01-2018320,1000.05ขาย
พิรัส ประดิษฐวณิชประดิษฐวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201826-01-20186,070,8000.39ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3