FE 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ FE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชัยลดา ตันติเวชกุลตันติเวชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201303-06-20135,000211.00ซื้อ
บุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201303-06-201335,000211.00ซื้อ
ชัยลดา ตันติเวชกุลตันติเวชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201307-06-201330,000205.00ซื้อ
บุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201414-08-20147,460191.88ซื้อ
วราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดีกุลสวัสดิ์ภักดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201414-08-20141,000190.00ซื้อ
วิชา ลดาลลิตสกุลลดาลลิตสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201414-08-20142,000190.00ซื้อ
บุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201631-08-20164,200133.88ซื้อ
ชัยลดล โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-201750,4000.00รับโอน
ชัยลดา ตันติเวชกุลตันติเวชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20179,3600.00รับโอน
บุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-201753,7400.00รับโอน
บุญชัย โชควัฒนาโชควัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201728-08-2017113,5000.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3