FN 1 ( 0.01 0.84% )

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

การซื้อขายของผู้บริหาร “ FN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วราชัย ส่งวัฒนาส่งวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201722-06-201711,5006.01ขาย
วราชัย ส่งวัฒนาส่งวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201703-07-2017150,0005.40ขาย
วราชัย ส่งวัฒนาส่งวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201705-07-2017276,1005.11ขาย
วราชัย ส่งวัฒนาส่งวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201706-07-2017200,0005.05ขาย
วราชัย ส่งวัฒนาส่งวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201707-07-201760,0005.05ขาย
วราชัย ส่งวัฒนาส่งวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201709-10-20177,300,0005.00ขาย
โอมา ส่งวัฒนาส่งวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201709-10-20173,800,0005.00ขาย
โอมา ส่งวัฒนาส่งวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201709-10-20173,800,0005.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3