FSMART 7 ( -0.10 -1.44% )

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ FSMART “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมชัย สูงสว่างสูงสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201526-02-201520,00010.27ซื้อ
สมชัย สูงสว่างสูงสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201517-03-20155,00010.80ซื้อ
สมชัย สูงสว่างสูงสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201526-03-201510,00010.20ซื้อ
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201510-04-201520,00012.55ขาย
สมชาย อรรคเดชสกุลอรรคเดชสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201520-04-20156,500,0000.00โอนออก
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201524-03-201510,00010.50ซื้อ
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201526-03-201510,00010.20ซื้อ
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201527-03-201510,00010.00ซื้อ
แน่งน้อย ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201509-04-201580,00012.10ขาย
แน่งน้อย ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201517-04-2015100,00012.55ขาย
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201504-06-2015200,00012.05ขาย
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201508-06-2015100,00012.20ขาย
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201524-06-2015200,00012.50ขาย
สมชาย อรรคเดชสกุลอรรคเดชสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ25-06-201524-06-2015800,00012.75ขาย
สมชาย อรรคเดชสกุลอรรคเดชสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ26-06-201525-06-2015200,00013.60ขาย
สมชัย สูงสว่างสูงสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-201525,00013.94ซื้อ
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201524-08-2015200,00013.05ซื้อ
สมชาย อรรคเดชสกุลอรรคเดชสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ02-11-201530-10-2015100,00013.80ขาย
สมชาย อรรคเดชสกุลอรรคเดชสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ02-11-201502-11-2015100,00013.90ขาย
สมชาย อรรคเดชสกุลอรรคเดชสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ03-11-201502-11-2015100,00014.00ขาย
สมชาย อรรคเดชสกุลอรรคเดชสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ05-11-201504-11-2015200,00014.80ขาย
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201505-11-2015239,90015.23ขาย
สมชัย สูงสว่างสูงสว่างคู่สมรสหุ้นสามัญ25-11-201524-11-20153,00016.10ขาย
สมชัย สูงสว่างสูงสว่างคู่สมรสหุ้นสามัญ04-12-201503-12-20155,00015.30ซื้อ
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-201515,000,0000.00โอนออก
สมชัย สูงสว่างสูงสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201611-03-20162,00011.70ซื้อ
ราศิณี เลิศไตรภิญโญเลิศไตรภิญโญผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201631-05-2016105,40015.40ซื้อ
ราศิณี เลิศไตรภิญโญเลิศไตรภิญโญผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201631-05-2016105,40014.50ซื้อ
พิชิต นิ่มกุลนิ่มกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201624-11-2016100,00018.50ขาย
พงษ์ชัย อมตานนท์อมตานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201730-05-201710,000,0000.00โอนออก
พงษ์ชัย อมตานนท์อมตานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-06-201730-05-201710,000,0000.00รับโอน
สมชัย สูงสว่างสูงสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201724-11-201742,00018.92ขาย
สมชัย สูงสว่างสูงสว่างผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201727-11-201720,00018.60ขาย
สมชัย สูงสว่างสูงสว่างคู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201726-12-20175,00019.30ขาย
พงษ์ชัย อมตานนท์อมตานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201822-02-2018500,00011.06ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3