FVC 0 ( -0.01 -2.27% )

บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 มกราคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ FVC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูลเยี่ยมแลงามกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201611-03-2016150,0000.00รับโอน
สุภาพรรณ เยี่ยมแลงามกูลเยี่ยมแลงามกูลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-03-201611-03-201676,0000.00รับโอน
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201631-08-201620,0002.98ซื้อ
วิจิตร เตชะเกษมเตชะเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201616-12-201614,000,0003.29ขาย
วิจิตร เตชะเกษมเตชะเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201619-12-20163,358,3003.50ขาย
วิจิตร เตชะเกษมเตชะเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201620-12-20165,298,6003.39ขาย
วิจิตร เตชะเกษมเตชะเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201621-12-2016868,8003.25ขาย
ธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจิตรตันติวัฒนวิจิตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201708-05-20174,000,0002.60ขาย
ธนาพา เตชะเกษมเตชะเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201712-05-20177,000,0002.51ขาย
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201724-05-20171,500,0003.19ขาย
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201725-05-2017700,0003.31ขาย
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201728-05-2017100,0003.08ขาย
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201729-05-20171,200,0003.41ขาย
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201730-05-2017200,0003.44ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201715-06-2017542,1003.04ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201716-06-2017600,0003.06ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201727-06-2017300,0003.10ขาย
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201727-06-2017400,0003.13ขาย
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201729-06-2017200,0003.22ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201706-07-2017210,0002.96ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201707-07-2017287,0002.94ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201707-07-2017397,0002.98ขาย
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201707-07-2017200,0002.90ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-07-201717-07-2017300,0001.73ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-07-201717-07-2017600,0001.80ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-07-201718-07-2017150,0001.76ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-07-201718-07-201750,0001.82ขาย
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201719-07-2017178,5002.90ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-07-201719-07-2017532,6001.85ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-07-201720-07-2017200,0001.94ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-07-201724-07-201750,0002.00ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-07-201726-07-2017400,0002.05ซื้อ
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-08-201727-07-2017600,0001.87ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-08-201731-07-201716,0002.80ซื้อ
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-08-201731-07-2017800,0001.78ซื้อ
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-08-201701-08-2017200,0001.78ซื้อ
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-08-201708-08-2017200,0001.76ซื้อ
มนตรี ประจันพาณิชย์ประจันพาณิชย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-08-201711-08-2017800,0001.66ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201711-08-201750,0002.74ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201724-08-201750,0002.76ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-08-201724-08-2017100,0001.73ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201729-08-2017250,0002.64ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-08-201729-08-201778,1001.60ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201729-08-2017100,0002.67ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201713-09-2017100,0002.54ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201714-09-2017200,0002.62ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201729-09-201750,0002.56ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201719-12-201767,9002.44ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201823-02-2018150,0002.16ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201823-02-2018267,9002.17ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-02-201823-02-2018128,1001.29ขาย
วิจิตร เตชะเกษมเตชะเกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-201850,0001.91ซื้อ
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201827-04-2018130,0001.80ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201803-05-201820,0001.81ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201808-05-201820,0001.80ขาย
ดนุช บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201823-05-2018230,0001.67ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3