GEL 0 ( -0.01 -5.00% )

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ GEL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กฤษฎา เจริญกลกิจเจริญกลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201329-03-2013300,0000.99ซื้อ
กฤษฎา เจริญกลกิจเจริญกลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201304-04-2013500,0001.12ซื้อ
กฤษฎา เจริญกลกิจเจริญกลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-2013102,5001.16ซื้อ
กฤษฎา เจริญกลกิจเจริญกลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-2013694,0001.35ขาย
กฤษฎา เจริญกลกิจเจริญกลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-20138,4490.00โอนออก
กฤษฎา เจริญกลกิจเจริญกลกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201303-06-201355,9580.75ซื้อ
กฤษฎา เจริญกลกิจเจริญกลกิจผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-08-201315-08-2013266,0000.39ขาย
กฤษฎา เจริญกลกิจเจริญกลกิจผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-08-201323-08-2013321,0000.32ซื้อ
กฤษฎา เจริญกลกิจเจริญกลกิจผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201316-09-2013321,0000.33ขาย
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201402-04-201492,500,0000.75ซื้อ
สุชาติ บุญบรรเจิดศรีบุญบรรเจิดศรีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-10-201406-10-2014400,0000.28ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201616-12-20161,923,0000.47ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201615-12-20161,923,0000.47ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201616-12-20162,077,0000.47ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-20164,000,0000.49ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20161,332,4000.49ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201705-01-2017667,6000.52ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201709-01-20177,000,0000.53ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201701-03-20175,000,0000.50ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201707-03-20175,000,0000.49ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-20172,000,0000.52ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201717-04-20172,000,0000.51ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201718-04-20172,000,0000.51ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201718-04-20172,800,4000.51ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201725-04-20174,000,0000.50ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-20172,000,0000.42ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201712-12-20172,000,0000.42ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201715-12-2017485,9000.41ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20182,514,1000.40ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201809-01-20182,000,0000.40ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201815-01-20182,000,0000.39ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201813-03-20184,000,0000.32ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201814-03-20183,700,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201820-03-2018214,5000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-2018500,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201820-03-2018214,5000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-2018500,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201823-03-20181,631,9000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201826-03-20181,000,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201827-03-20185,500,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201828-03-20182,737,6000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-20182,000,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201809-04-20182,000,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201821-05-20184,000,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201822-05-2018221,3000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201823-05-2018131,5000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201830-05-20182,000,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201831-05-2018479,8000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201801-06-20181,126,6000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201804-06-20181,913,1000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201805-06-20181,180,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201826-06-20186,790,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201827-06-2018338,9000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201828-06-20186,293,2000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-20184,800,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201802-07-20186,200,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201803-07-20182,300,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201804-07-2018449,8000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201802-07-20186,200,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201803-07-20182,300,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201804-07-2018449,8000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201805-07-20181,442,4000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201806-07-20184,000,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201809-07-20185,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201811-07-2018534,1000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201813-07-20183,048,8000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201817-07-20181,111,9000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201818-07-20184,000,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201819-07-20187,000,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201820-07-2018941,1000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201823-07-2018708,5000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201824-07-2018225,0000.33ซื้อ
ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ตั้งพูนผลวิวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201825-07-20182,165,4000.33ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3