GJS 0 ( -0.01 -2.00% )

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ GJS “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201318-09-201313,500,000000.07ซื้อ
ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลลีสวัสดิ์ตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201818-05-20183,657,620000.38ซื้อ
คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลปัทมาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-01-202150,000,000000.00รับโอน
คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลปัทมาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-10-2020950,000000.09ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3