GRAND 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 22 มกราคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ GRAND “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อมรินทร์ นฤหล้านฤหล้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201105-10-20111,600,0000.00รับโอน
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201314-06-20131,000,0001.29ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201317-06-2013200,0001.29ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201318-06-2013400,0001.31ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201319-06-2013150,0001.28ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201320-06-2013400,0001.25ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201321-06-2013750,0001.22ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201324-06-2013100,0001.21ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201326-06-2013500,0001.22ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201328-06-2013500,0001.25ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201309-07-2013420,0001.26ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201310-07-201330,0001.17ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201329-07-2013100,0001.23ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201330-07-2013200,0001.23ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201331-07-2013500,0001.22ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201302-08-2013200,0001.19ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201313-08-2013400,0001.21ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201315-08-2013150,0001.19ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201321-08-2013100,0001.11ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201322-08-2013300,0001.10ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201323-08-2013200,0001.08ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201326-08-2013450,0001.07ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201327-08-2013550,0001.03ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201328-08-2013600,0001.00ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201329-08-2013670,8001.01ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201330-08-2013129,2001.02ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201302-09-2013500,0001.03ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201303-09-2013500,0001.03ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201310-09-2013400,0001.08ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201311-09-2013250,0001.08ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201319-09-2013250,0001.32ขาย
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201323-09-2013250,0001.25ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201302-10-2013300,0001.31ขาย
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201302-10-2013300,0001.28ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201423-04-201410,650,0001.68ขาย
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201502-04-2015582,5001.58ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201503-04-2015700,0001.59ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-04-201510-04-2015317,5001.58ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201524-04-2015400,0001.61ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201508-05-2015650,0001.40ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201511-05-2015350,0001.39ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201512-05-2015500,0001.39ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201513-05-2015855,5001.35ซื้อ
สุรเดช นฤหล้านฤหล้าคู่สมรสหุ้นสามัญ15-05-201512-05-201511,000,0000.00ขาย
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201514-05-201585,0001.35ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201515-05-2015252,3001.35ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201518-05-2015207,2001.36ซื้อ
สุรเดช นฤหล้านฤหล้าคู่สมรสหุ้นสามัญ15-05-201512-05-201511,000,0000.00โอนออก
สุรเดช นฤหล้านฤหล้าคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201522-05-2015550,0000.00โอนออก
สุรเดช นฤหล้านฤหล้าคู่สมรสหุ้นสามัญ15-05-201512-05-201511,000,0000.00โอนออก
สุรเดช นฤหล้านฤหล้าคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201522-05-2015550,0000.00โอนออก
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201502-06-2015300,0001.28ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201503-06-2015200,0001.28ซื้อ
สุรเดช นฤหล้านฤหล้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201512-06-201516,000,4001.48ขาย
สุรเดช นฤหล้านฤหล้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201515-06-20157,000,0001.46ขาย
สุรเดช นฤหล้านฤหล้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201516-06-201524,000,0000.00โอนออก
สุรเดช นฤหล้านฤหล้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201530-06-201518,000,0001.31ขาย
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201525-08-2015330,0000.90ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201526-08-2015320,0000.96ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201531-08-2015150,0001.04ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201516-09-2015500,0001.05ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201518-09-2015533,2001.06ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201521-09-2015116,8001.04ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201522-09-2015300,0001.03ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201523-09-2015200,0001.03ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201524-09-2015200,0001.03ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201525-09-2015400,0001.04ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201616-08-2016700,0000.87ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201617-08-20161,000,0000.87ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201618-08-2016565,4000.87ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201619-08-20162,261,5000.86ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201622-08-2016935,0000.87ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201623-08-2016867,6000.87ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201624-08-2016228,7000.87ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201625-08-2016500,0000.89ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201629-08-20161,641,8000.89ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201630-08-20161,800,0000.89ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201602-09-20161,500,0000.87ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201605-09-20162,800,0000.83ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201606-09-20162,700,0000.83ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201607-09-20162,500,0000.84ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201608-09-2016234,5000.77ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-20161,402,0000.77ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201612-09-20162,034,9000.77ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201613-09-20161,000,0000.78ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201614-09-201690,0000.80ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201615-09-2016217,7000.81ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201616-09-201620,9000.83ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201620-09-20161,000,0000.82ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201623-09-201615,2000.82ซื้อ
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201626-09-2016883,2000.83ขาย
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201627-09-2016985,1000.83ขาย
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201628-09-20161,515,6000.81ขาย
อมฤทธิ์ ปั้นศิริปั้นศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201629-09-20164,031,3000.82ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3