GUNKUL 5 ( -0.25 -4.39% )

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ GUNKUL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201361,50020.00ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ20-06-201318-06-201313,90021.10ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ20-06-201319-06-201320,00021.45ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201320-06-201319,60020.70ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ25-06-201321-06-201341,50019.48ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ25-06-201324-06-201315,00019.00ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ27-06-201325-06-201320,00018.05ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ02-07-201328-06-201380,00020.10ขาย
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201305-07-201385,80018.70ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ12-07-201310-07-201330,00016.35ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201326-07-201350,00018.10ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201319-08-201350,00016.30ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201322-08-201314,20014.50ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ27-08-201322-08-2013100,00014.80ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201326-08-201350,00012.50ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201310,00012.17ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201309-09-201320,00014.10ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201310-09-2013110,00014.70ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ20-09-201317-09-201341,00014.70ขาย
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201325-09-201350,00015.45ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ07-10-201302-10-201360,50017.03ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ07-10-201304-10-201320,00016.70ขาย
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201327-11-201377,00014.00ขาย
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201427-12-2013100,00012.25ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ03-01-201427-12-2013120,00012.35ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ03-01-201402-01-2014110,00010.80ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ14-01-201410-01-201450,00010.20ซื้อ
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201430-01-201447,50012.50ซื้อ
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201407-02-20142,50013.50ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ05-03-201404-03-2014100,00015.00ขาย
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201403-04-201450,00015.60ขาย
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201413-06-201450,00015.00ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201419-06-2014100,00016.00ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ25-06-201423-06-2014100,00017.10ขาย
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ24-07-201421-07-201430,00016.30ซื้อ
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ24-07-201422-07-201410,00016.40ซื้อ
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ08-09-201403-09-201440,00021.50ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ19-09-201417-09-201440,00023.10ขาย
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ16-10-201410-10-201430,00022.10ซื้อ
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201427-10-201430,00024.20ขาย
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ07-11-201406-11-201420,00024.10ซื้อ
นิเวช บุญวิชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ12-11-201407-11-20141523.80ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินคู่สมรสหุ้นสามัญ18-11-201417-11-201440,00025.00ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินคู่สมรสหุ้นสามัญ18-12-201415-12-201450,00024.60ขาย
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201515-01-201516,00028.00ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201522-01-201540,00027.63ซื้อ
นิเวช บุญวิชัยบุญวิชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ10-02-201504-02-201535,00033.75ขาย
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินคู่สมรสหุ้นสามัญ30-06-201526-06-201550,00028.50ขาย
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201506-08-20152,299,40022.48ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201507-08-20153,007,10022.65ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-2015200,00021.30ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ20-08-201517-08-2015500,00021.20ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ20-08-201518-08-201515,00020.43ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201520-08-20152,658,80020.79ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-20152,325,50021.88ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-2015650,00019.82ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201526-08-201550,00020.00ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201507-09-201550,00021.40ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ16-09-201515-09-2015100,00020.90ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201516-09-201580,00021.10ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201518-09-201515,70020.90ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ13-10-201512-10-2015100,00020.40ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง13-10-201512-10-201510,0004.78ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง13-10-201512-10-2015240,0003.66ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง13-10-201509-10-201510,0005.13ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ14-10-201513-10-201550,00021.30ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง14-10-201513-10-201560,0003.82ซื้อ
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ดำรงปิยวุฒิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201529-10-2015468,00024.00ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง03-11-201530-10-201510,0008.10ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง03-11-201502-11-2015155,0008.15ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง04-11-201503-11-20152,7008.20ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง05-11-201504-11-201557,3008.15ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง09-11-201505-11-201574,5008.49ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสหุ้นสามัญ22-07-201620-07-20161,000,0005.75ขาย
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง24-08-201622-08-20165,0003.30ซื้อ
พงษ์สกร ดำเนินดำเนินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201723-01-20177,500,0005.98ขาย
ชิต เหล่าวัฒนาเหล่าวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201701-06-2017100,0004.22ขาย
ชิต เหล่าวัฒนาเหล่าวัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201701-06-2017100,0004.12ซื้อ
สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัยเอื้ออัชฌาสัยคู่สมรสใบสำคัญแสดง20-07-201720-07-20175,5001.63ขาย
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ดำรงปิยวุฒิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-09-201730-08-20177,398,0000.16ขาย
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ดำรงปิยวุฒิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-09-201731-08-20177,720,5000.10ขาย
กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ดำรงปิยวุฒิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201731-08-2017400,0004.12ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3