HTECH 3 ( 0.16 5.63% )

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ HTECH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชัว เช็งควนเช็งควนผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-201299,2005.20ขาย
ชัว เช็งควนเช็งควนผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201214-09-2012400,8005.20ขาย
ชัว เช็งควนเช็งควนผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201217-09-2012500,0005.31ขาย
ชัว เช็งควนเช็งควนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201225-09-2012500,0005.51ขาย
ชัว เช็งควนเช็งควนผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201228-09-2012430,0005.77ขาย
ชัว เช็งควนเช็งควนผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201201-10-201270,0005.60ขาย
พีท ริมชลาริมชลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201203-10-201210,000,0000.00โอนออก
พีท ริมชลาริมชลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201407-01-201410,000,0000.00โอนออก
ศศิพิมล วสุวัตวสุวัตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201528-05-201580,0000.00รับโอน
ชัว เช็งควนเช็งควนผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201629-08-2016600,0004.00ขาย
ชัว เช็งควนเช็งควนผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201630-08-20161,400,0004.02ขาย
อุษา จันทร์สุขเจริญจินดาจันทร์สุขเจริญจินดาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201626-12-201620,0005.10ขาย
พีท ริมชลาริมชลาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-201836,4005.94ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3