ICC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ ICC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201231-08-201280042.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201231-08-201230042.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201224-09-2012500042.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-09-201224-09-20122,250042.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201225-12-2012830042.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201317-06-2013200,000040.00ซื้อ
สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสรวงศ์รัตนภัสสรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201428-04-201420,000040.50ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201410-07-201450,000040.75ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201422-07-201450,000040.50ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201404-08-201436,000040.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201407-10-201413,080039.75ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201520-08-20153,770039.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201514-12-20151,050038.25ซื้อ
มนู ลีลานุวัฒน์ลีลานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-2015578,960000.00โอนออก
มนู ลีลานุวัฒน์ลีลานุวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-2015204,080000.00โอนออก
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201607-04-201690,000038.75ซื้อ
มัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ธีรพงษ์พิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201605-04-2016100,000000.00โอนออก-เพื
กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียรชัยถาวรเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201607-04-20161,465,100038.50ขาย
ธรรมรัตน์ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201607-04-20161,465,100038.50ซื้อ
มัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ธีรพงษ์พิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201607-04-201690,000038.75ขาย
มัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ธีรพงษ์พิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201608-04-201610,000000.00รับโอน-คืน
ณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนาภรณ์เพ็ชรรัตนาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-201625,000036.00ขาย
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-2016145,000036.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201710-04-2017477,000037.75ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201724-08-2017290037.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201713-12-2017746,060037.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201820-02-2018115,000038.50ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201818-06-20181,030040.00ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201822-06-2018175,000040.00ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-06-20211,640032.00ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-09-202040,000029.08ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรตินิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด)หุ้นสามัญ01-01-197008-09-202060,000029.08ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-09-2020340030.00ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรตินิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด)หุ้นสามัญ01-01-197028-05-2020100,000034.00ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรตินิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด)หุ้นสามัญ01-01-197027-02-2020100,000037.25ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-03-2020150040.00ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-06-20199,100041.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3