IHL 4 ( 0.02 0.52% )

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ IHL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชุติมา บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201130-09-2011250,0005.63ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ03-10-201130-09-201150,0005.65ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201103-10-2011155,0004.99ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201103-10-201161,0004.98ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ04-10-201103-10-2011182,7004.99ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ05-10-201104-10-2011318,0004.87ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ06-10-201105-10-201171,9004.98ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ23-03-201222-03-2012134,4007.93ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ26-03-201223-03-201220,0007.95ซื้อ
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201210-05-20129,000,0007.30ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ28-05-201224-05-20124006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ01-06-201231-05-201233,8006.90ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201203-07-20128,000,0008.00ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201223-08-20122,000,0008.90ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201220-12-20127,000,0009.05ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ23-04-201319-04-2013500,0008.97ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ25-04-201323-04-2013500,0008.86ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ25-04-201324-04-2013502,0008.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29-04-201325-04-2013968,8008.78ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ07-05-201330-04-2013370,0009.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ27-08-201326-08-2013151,6005.99ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ28-08-201327-08-2013859,9006.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201385,1006.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ05-09-201302-09-201316,5006.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ04-09-201303-09-20135,5006.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17-10-201316-10-201320,1006.13ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ18-10-201317-10-201310,0006.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ14-11-201313-11-201386,3006.01ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ15-11-201313-11-201331,0006.07ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ21-11-201320-11-201326,2006.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ26-11-201321-11-201332,4006.08ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ25-11-201322-11-201382,4006.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ26-11-201325-11-2013244,8006.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ27-11-201326-11-201311,6006.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ28-11-201326-11-2013189,0006.02ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29-11-201328-11-201329,0006.11ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ11-12-201309-12-201338,1006.06ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ12-12-201311-12-201312,5006.02ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ13-12-201312-12-201323,6006.14ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ16-12-201313-12-201343,0006.03ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ20-12-201318-12-201365,0006.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ24-12-201320-12-201326,9006.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ24-12-201323-12-201330,9006.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ26-12-201324-12-201335,5006.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ26-12-201325-12-20137,0006.04ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ27-12-201326-12-2013140,0005.98ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ02-01-201427-12-201375,0005.98ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ06-01-201403-01-201420,0005.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ07-01-201406-01-201470,0005.69ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ08-01-201407-01-201460,0005.96ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ14-01-201413-01-201430,0005.85ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ16-01-201413-01-201449,4005.94ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ15-01-201414-01-2014100,0005.95ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17-01-201416-01-201417,1005.95ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ20-01-201417-01-201423,2005.85ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ03-02-201431-01-201424,0005.79ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ05-02-201404-02-201447,0005.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ07-02-201406-02-201411,0005.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ10-02-201407-02-20145,0005.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ11-02-201410-02-201410,7005.91ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ12-02-201411-02-201411,0006.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ13-02-201412-02-201447,1006.27ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ20-02-201413-02-201480,8006.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ03-03-201428-02-20141,348,2006.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ04-03-201428-02-2014157,7006.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ05-03-201428-02-201463,1006.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ06-03-201405-03-2014125,9006.14ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ07-03-201406-03-201447,3006.15ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ10-03-201407-03-201429,6006.26ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ11-03-201410-03-201428,8006.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ12-03-201411-03-2014247,8006.35ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ13-03-201412-03-201470,2006.47ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17-03-201413-03-2014118,4006.41ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17-03-201414-03-201471,4006.45ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ20-03-201419-03-201413,1006.45ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ25-03-201421-03-20147,0006.35ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ26-03-201425-03-2014109,8006.32ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ27-03-201426-03-20149,5006.42ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ02-04-201428-03-201488,0006.36ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ02-04-201401-04-201437,8006.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ03-04-201402-04-201423,0006.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ04-04-201404-04-201456,8006.35ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ10-04-201408-04-201450,3006.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ10-04-201409-04-2014131,3006.38ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ11-04-201410-04-201475,7006.40ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ18-04-201416-04-201450,0006.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ18-04-201417-04-201471,3006.36ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ21-04-201418-04-201465,9006.44ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ30-04-201429-04-201422,5006.40ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29-05-201428-05-201473,3007.20ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ30-05-201429-05-201433,0007.20ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ03-06-201430-05-2014176,8007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ03-06-201402-06-201450,0007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ05-06-201404-06-201430,0007.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ06-06-201405-06-2014148,6007.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ09-06-201406-06-2014102,1007.35ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ11-06-201409-06-201430,0007.30ซื้อ
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201410-06-201428,9007.40ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ12-06-201411-06-201412,8007.37ซื้อ
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201412-06-2014228,0007.51ซื้อ
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201416-06-201459,2007.75ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ18-06-201416-06-2014149,0007.74ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ03-07-201402-07-2014205,7007.47ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ04-07-201403-07-2014145,1007.48ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ07-07-201404-07-2014110,0007.50ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ09-07-201405-07-201430,0007.45ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ15-07-201414-07-201425,7007.43ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17-07-201415-07-201420,0007.34ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17-07-201416-07-20141007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ18-07-201417-07-201423,7007.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ23-07-201422-07-201477,0007.15ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ24-07-201423-07-2014345,6007.21ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ25-07-201424-07-201438,0007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ28-07-201425-07-2014130,0007.17ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29-07-201428-07-201410,7007.24ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ31-07-201429-07-2014278,6007.15ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ31-07-201430-07-201440,0007.11ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ01-08-201431-07-201410,0007.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ04-08-201401-08-201410,0007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ05-08-201404-08-2014106,0006.99ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ06-08-201405-08-201479,7007.04ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ07-08-201406-08-201460,0007.02ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ08-08-201407-08-201422,6006.96ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ13-08-201408-08-201429,7006.98ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ15-08-201414-08-201481,4007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ20-08-201419-08-201466,8007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ22-08-201422-08-201465,0007.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ01-09-201429-08-201470,0007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ02-09-201401-09-201443,0006.93ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ03-09-201402-09-201440,0006.95ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ08-09-201403-09-201470,7006.91ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ08-09-201404-09-201440,0006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ18-09-201417-09-2014375,4007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201419-09-2014986.97ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ22-09-201419-09-201465,4006.86ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ23-09-201422-09-201411,3006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ25-09-201424-09-201410,0006.85ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ26-09-201425-09-20148,7006.85ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ09-10-201408-10-201428,0006.63ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ10-10-201409-10-201458,9006.75ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ13-10-201410-10-201426,5006.70ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ14-10-201413-10-201430,8006.68ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ15-10-201414-10-201430,0006.70ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ16-10-201415-10-201420,0006.70ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17-10-201416-10-201467,9006.69ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ20-10-201417-10-201490,0006.68ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ21-10-201420-10-201421,2006.68ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ22-10-201421-10-201415,0006.70ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ24-10-201422-10-2014111,8006.66ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ27-10-201424-10-201453,7006.65ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ28-10-201427-10-201427,2006.70ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29-10-201428-10-201437,1006.75ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ30-10-201429-10-201452,6006.83ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ03-11-201431-10-201445,8006.81ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ04-11-201403-11-201420,0006.75ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ10-11-201407-11-20141,108,0006.75ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ11-11-201410-11-201482,5006.75ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ13-11-201412-11-2014281,8006.75ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ12-11-201411-11-20141406.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ14-11-201413-11-2014123,4006.73ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ18-11-201414-11-2014127,3006.89ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ19-11-201418-11-201467,6006.84ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ24-11-201420-11-2014150,0006.85ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ26-11-201425-11-201414,6006.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ27-11-201426-11-201423,6006.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ28-11-201427-11-2014139,8006.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ01-12-201428-11-201431,2006.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ02-12-201401-12-20141,1006.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ03-12-201402-12-201417,3006.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ11-12-201409-12-2014104,7006.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ12-12-201411-12-201465,6006.75ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ16-12-201412-12-201431,0006.70ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ16-12-201415-12-2014170,8006.56ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17-12-201415-12-2014170,8006.56ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ17-12-201416-12-2014110,0006.51ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ23-12-201422-12-201480,1006.79ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ24-12-201423-12-201481,4006.79ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ25-12-201424-12-201420,8006.84ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ30-11--000125-12-2014-5436.78ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29-12-201426-12-201450,0006.81ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ05-01-201530-12-201493,2006.76ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ08-01-201507-01-201522,7006.76ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ09-01-201508-01-201565,2006.82ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ12-01-201509-01-201530,0006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ14-01-201513-01-201574,4006.88ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ16-01-201515-01-201558,6007.11ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ19-01-201516-01-201550,0007.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ20-01-201519-01-2015168,1007.32ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ21-01-201520-01-201523,0007.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29-01-201528-01-2015217,0007.20ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ30-01-201529-01-201541,3007.20ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ10-02-201509-02-201570,0006.95ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ13-02-201510-02-201520,0006.85ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ30-11--000112-02-2015-5436.85ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ09-03-201506-03-201590,4007.21ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ10-03-201509-03-20157,5007.18ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ30-03-201527-03-2015125,0007.18ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ20-04-201517-04-20157,7007.09ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ22-04-201520-04-201560,2007.31ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ22-04-201521-04-201594,6007.22ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ23-04-201522-04-201510,1007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ24-04-201523-04-201564,6007.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ27-04-201524-04-2015103,9007.33ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ28-04-201527-04-2015175,7007.36ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ29-04-201528-04-2015293,9007.36ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ30-04-201529-04-2015152,3007.30ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ15-05-201514-05-201524,1007.04ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ18-05-201515-05-201523,3007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ20-05-201518-05-201596,1007.05ซื้อ
วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201526-05-2015458,2007.10ซื้อ
นิติ เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201515-07-20154,3008.85ขาย
นิติ เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201515-07-201550,0008.80ขาย
นิติ เนื่องจำนงค์เนื่องจำนงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201516-07-201545,7008.80ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201520-07-20155,000,0008.55ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201520-07-201521,738,1000.00โอนออก
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์บุตรหุ้นสามัญ23-07-201520-07-20156,849,4000.00รับโอน
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201517-09-201525,3006.95ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201525-09-20158,000,0007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201506-10-201525,3006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-201554,1006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201508-10-201516,2006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201512-10-2015119,4006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201513-10-201539,4006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201514-10-201518,1006.95ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201519-10-20155,9006.95ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201520-10-201520,0006.95ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201521-10-201560,7006.95ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201505-11-20153,1007.15ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201513-11-201585,8006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201516-11-20156,0006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201518-11-2015117,6007.26ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201520-11-201534,6007.26ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201523-11-201551,5007.26ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201526-11-201540,0007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201530-11-201587,1007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201501-12-2015139,3007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201502-12-201556,7007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201503-12-2015200,0007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201504-12-201559,3007.25ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201508-12-2015147,0007.20ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201509-12-2015236,4007.11ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201511-12-2015120,0007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201514-12-2015291,4006.93ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-201560,0006.85ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201630-12-201519,5007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201604-01-201615,0006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201605-01-201669,0006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-201672,4006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201607-01-2016300,0006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201608-01-2016165,0006.92ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-2016149,9006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201613-01-201650,0006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201614-01-201661,6006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-201659,2007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-20162,8007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201602-02-201639,8007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201603-02-201633,8007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201621-01-2016257,8006.90ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201627-01-20163,0007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201628-01-201630,0007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201604-02-201610,8007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201605-02-201610,0007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201608-02-201630,5007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201609-02-20163,0007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201610-02-201640,0007.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201611-02-201664,2007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201612-02-201647,0007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201615-02-201620,0007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201616-02-201648,4007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201617-02-201655,7007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201618-02-201640,8007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201619-02-201650,0007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201619-02-201650,0007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201623-02-20161,6007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201624-02-20165,9007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201629-02-20165,1007.09ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201603-03-201650,0007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201604-03-201626,5007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201608-03-20166,6007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201609-03-20168007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201616-03-20164,0007.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201617-03-20162,0007.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201618-03-201631,8007.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201624-03-2016134,8007.08ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201625-03-20165,1007.15ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201628-03-201650,0007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201629-03-201637,4007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201601-04-201690,8007.05ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201604-04-201661,4007.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201605-04-201612,2007.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201620-04-201660,0307.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-201654,8007.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201618-04-201660,0007.10ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201611-04-20166,0007.08ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201627-04-201637,8007.41ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201628-04-2016109,1007.45ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016504,3007.52ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201603-05-201617,5007.40ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016504,3007.52ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201603-05-201617,5007.40ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201604-05-20167007.40ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201610-05-2016185,0007.52ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201611-05-201625,1007.50ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201612-05-2016122,8007.46ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-201623,3007.53ซื้อ
สมชาติ ลิมปานุภาพลิมปานุภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201608-06-2016100,0009.37ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201614-06-201610,000,0008.00ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201617-06-20165,000,0008.10ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201621-06-20165,000,0008.25ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201624-06-20165,000,0008.00ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201612-07-20165,000,0008.00ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201613-07-201610,000,0008.00ขาย
ชุติมา บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201622-07-201610,000,0009.00ซื้อ
ชุติมา บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201629-07-201610,000,0009.00ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201605-09-2016311,6009.16ซื้อ
สมชาติ ลิมปานุภาพลิมปานุภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201622-09-201670,0008.80ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-10-201626-10-2016440,0003.34ซื้อ
สมชาติ ลิมปานุภาพลิมปานุภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201726-06-2017200,00010.30ขาย
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201719-09-2017800,0009.78ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201719-09-2017500,00010.30ขาย
สมยศ อัคคไพบูลย์อัคคไพบูลย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201721-12-201789,4006.00ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์อัคคไพบูลย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-12-201722-12-201796,2006.00ซื้อ
ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์เพ็ชญไพศิษฏ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201725-12-2017601,10010.03ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์อัคคไพบูลย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-12-201725-12-201764,4006.00ซื้อ
ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์เพ็ชญไพศิษฏ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201726-12-2017100,00010.00ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์อัคคไพบูลย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-12-201726-12-201750,0006.00ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์อัคคไพบูลย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-03-201805-03-201880,0006.75ซื้อ
สมยศ อัคคไพบูลย์อัคคไพบูลย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201806-03-201870,0006.85ซื้อ
ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์เพ็ชญไพศิษฏ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201813-03-2018701,1000.00โอนออก
ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์เพ็ชญไพศิษฏ์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201813-03-2018701,1000.00รับโอน
สมยศ อัคคไพบูลย์อัคคไพบูลย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-03-201813-03-2018450,0000.00โอนออก
สมยศ อัคคไพบูลย์อัคคไพบูลย์คู่สมรสใบสำคัญแสดง15-03-201813-03-2018450,0000.00รับโอน
สมยศ อัคคไพบูลย์อัคคไพบูลย์คู่สมรสใบสำคัญแสดง15-03-201812-03-201850,0007.00ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201810-04-201880,0009.24ซื้อ
องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ดำรงสกุลวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201820,0008.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3