INOX 1 ( -0.01 -0.88% )

บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ INOX “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เฉลิมชัย มหากิจศิริมหากิจศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201212-12-2012779,570,000001.35ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3