IRC 13 ( 0.10 0.78% )

บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 สิงหาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ IRC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201229-03-201250,00010.99ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201230-03-201250,00010.99ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201204-04-201237,50011.18ซื้อ
ทนง ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201205-04-201260,00011.25ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201205-04-201260,00011.20ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201205-04-201237,00011.20ซื้อ
ทนง ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201211-05-201220,00011.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201211-05-20129,10011.00ซื้อ
ทนง ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201215-05-201210,00011.10ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201215-05-201210011.10ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201216-05-20125,00011.10ซื้อ
ทนง ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-201210,00011.00ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201224-05-201210,00011.20ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201225-05-201211,00011.20ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201228-05-20126,60011.20ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201230-05-201210,00011.30ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201231-05-201270011.20ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201231-05-201210,00011.30ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201201-06-20127,00011.20ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201201-06-201210,00011.20ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201205-06-20123,00011.20ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201205-06-201220,80011.10ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201205-06-20125,00011.30ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201205-06-201210,00011.20ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201205-06-201210,00011.20ซื้อ
ทนง ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201214-08-201220,00012.45ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201214-08-201220,00012.45ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201217-08-20128,20012.60ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201220-08-20121,30012.60ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201224-08-201220,00012.90ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201227-08-201220012.60ซื้อ
ทนง ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201229-08-20125,00012.60ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201229-08-201210,30012.60ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201229-08-201270,00012.70ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201230-08-201230,00012.60ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201210-09-201230,00013.06ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201210-09-201220,00012.95ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201223-11-20125,00013.90ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201223-11-201245,00014.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201204-12-201230,00014.20ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201206-12-201220,00013.90ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201213-12-201210,00014.10ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ20-12-201217-12-201250,00014.58ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ20-12-201218-12-201212,00014.68ซื้อ
โสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ล้ำเลิศวรวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201219-12-201230014.90ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ14-05-201321-12-201215,00015.53ซื้อ
โสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ล้ำเลิศวรวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201221-12-20124,70015.50ซื้อ
โสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ล้ำเลิศวรวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201225-12-201240015.30ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201225-12-201225,00015.40ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201225-12-201225,00015.50ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201226-12-201222,00015.40ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201226-12-201228,00015.50ซื้อ
โสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ล้ำเลิศวรวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201307-01-20134,60016.10ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201307-01-201339,70016.10ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201308-01-201310,30016.10ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201309-01-20131,00015.80ซื้อ
โสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ล้ำเลิศวรวิทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201310-01-20135,00015.80ขาย
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201310-01-201344,60015.80ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201310-01-20134,40015.90ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201324-01-201328,50016.30ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201325-01-20132,80016.30ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201328-01-20133,30016.30ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201318-02-201350,00020.70ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201318-02-201320,00020.95ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201301-03-20139,20019.50ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201304-03-20135,50019.30ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201325-03-201310,00018.70ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201325-03-201310,00018.70ซื้อ
จตุพล เลาหชัยนามเลาหชัยนามผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201312-04-20132,50019.20ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201329-04-201311,60020.30ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201315-05-201320,00023.55ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201323-05-201310,00021.60ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201320,00018.80ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201318-06-201310,00019.50ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201318-06-20134,40019.20ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201319-06-201315,50018.75ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201326-06-201319,90019.55ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201327-06-201320,00019.50ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201328-06-201310,00019.50ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201302-07-20131,50019.40ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201303-07-201318,20019.19ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201304-07-201310,00019.50ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201309-07-201335,50019.36ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201429-07-201374,1000.00รับโอน
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201313-08-20137,70017.70ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201314-08-201340,00017.58ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201316-08-20132,30016.30ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201320-08-201320,00015.05ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201323-08-20139,40014.70ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201326-08-201310,00014.90ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201327-08-20139,00014.40ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201310,00014.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201303-09-201320,00014.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201304-09-201310,00013.90ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201306-09-20133,70013.70ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201309-09-201310,00013.80ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201309-09-20132,00013.80ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201311-09-201312,50014.15ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201316-09-201380015.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201317-09-20138,10015.10ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201325-09-201350015.30ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201325-09-201310,00015.30ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201326-09-201310,00015.30ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201330-09-201320,00015.10ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201301-10-201310,00015.10ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201301-10-201315,00015.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201302-10-201310,00014.90ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201302-10-201310,00014.90ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201307-10-201310,00015.30ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201311-10-201310,00015.10ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201311-10-201370015.10ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201314-10-20136,00015.05ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201316-10-20131,90015.30ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201317-10-201310,00015.30ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201317-10-201310,00015.35ซื้อ
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201318-10-201314,70015.25ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201319-12-201310,00015.20ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201323-12-201310,00015.10ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201426-12-201320,00014.85ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201427-12-201310,00014.30ซื้อ
สุชาติ คูถิรตระการคูถิรตระการคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201518-09-20153,40018.90ซื้อ
สุชาติ คูถิรตระการคูถิรตระการคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201522-09-20155,00019.00ซื้อ
สุชาติ คูถิรตระการคูถิรตระการคู่สมรสหุ้นสามัญ01-10-201529-09-20153,00018.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201601-03-201610,00019.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-201610,00019.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201603-03-201610,00019.00ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201603-03-20164,40019.10ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201604-03-201610,00019.00ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201604-03-201615,60019.10ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201609-03-20163,00019.20ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201610-03-201610,00019.20ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201610-03-201615,00019.27ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201611-03-201610,00019.20ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201614-03-20165,00019.30ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201615-03-20168,70019.30ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201627-06-201620020.20ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201604-07-201610,00020.50ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201607-07-20161,60020.80ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201726-06-201720,00023.90ซื้อ
อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-201712,80024.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201715-08-20171,50023.00ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201716-08-201730,00023.23ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201718-08-20179,00023.30ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณคู่สมรสหุ้นสามัญ04-09-201730-08-20176,50023.50ซื้อ
พรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201715-09-20179,50023.40ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3