IRPC 4 ( 0.08 2.14% )

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ IRPC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จันทิมา สิริแสงทักษิณสิริแสงทักษิณผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201128-09-2011100,000004.83ซื้อ
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201125-11-2011200,000003.75ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกรตรีนุชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201210-02-201250,000004.80ขาย
ชาญศิลป์ ตรีนุชกรตรีนุชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201223-05-2012100,000003.64ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกรตรีนุชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201217-09-2012100,000004.36ขาย
พีระพงษ์ อัจฉริยชีวินอัจฉริยชีวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201321-06-2013200,000003.06ซื้อ
พีระพงษ์ อัจฉริยชีวินอัจฉริยชีวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201327-08-2013400,000003.00ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกรตรีนุชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201302-12-2013100,000003.46ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกรตรีนุชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201306-12-2013100,000003.60ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณสุรบถโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201416-12-20141,000,000002.79ซื้อ
พีระพงษ์ อัจฉริยชีวินอัจฉริยชีวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201524-12-2014200,000003.08ซื้อ
พีระพงษ์ อัจฉริยชีวินอัจฉริยชีวินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201530-12-2014300,000003.05ซื้อ
ประสิทธิ์ สืบชนะสืบชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201513-02-201550,000004.54ซื้อ
ประสิทธิ์ สืบชนะสืบชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201526-02-201550,000004.46ขาย
ประสิทธิ์ สืบชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201519-03-2015100004.20ซื้อ
ประสิทธิ์ สืบชนะสืบชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201524-03-2015100,000004.00ซื้อ
ประสิทธิ์ สืบชนะสืบชนะผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201522-06-201550,000004.26ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณสุรบถโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201521-08-20151,000,000003.60ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกรตรีนุชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201611-02-2016500,000004.34ซื้อ
ชาญศิลป์ ตรีนุชกรตรีนุชกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201614-03-2016500,000005.25ขาย
วรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถศิวะเพ็ชรานาถผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201607-06-201650,000004.96ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณสุรบถโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201624-06-20161,000,000004.70ซื้อ
ประเวศ อัศวดากรอัศวดากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201624-06-2016130,000004.70ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ลี้ภากรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201612-09-201650,000004.66ซื้อ
พงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ฐิตทวีวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201608-12-2016100,000004.80ซื้อ
พงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ฐิตทวีวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201724-11-201750,000006.05ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณสุรบถโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201727-11-2017500,000006.00ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณสุรบถโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201808-05-2018500,000006.70ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ลี้ภากรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201810-05-2018100,000006.65ซื้อ
วรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถศิวะเพ็ชรานาถผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201825-05-2018100,000006.60ซื้อ
พงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ฐิตทวีวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201805-06-201850,000006.30ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณสุรบถโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201801-06-2018500,000006.50ซื้อ
สุกฤตย์ สุรบถโสภณสุรบถโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201805-06-2018500,000006.35ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ลี้ภากรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201818-06-2018100,000006.20ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ลี้ภากรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201821-06-201850,000005.95ซื้อ
พงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ฐิตทวีวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-201850,000006.00ซื้อ
ศิริเมธ ลี้ภากรณ์ลี้ภากรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201828-06-201850,000005.75ซื้อ
อรพินท์ เกตุรัตนกุลเกตุรัตนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201802-08-2018121006.55โอนออก
นาง ณิชชา จิรเมธธนกิจณิชชาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-05-2020180,000002.94ซื้อ
นาง ณิชชา จิรเมธธนกิจณิชชาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-05-202060,000002.92ซื้อ
นาง ณิชชา จิรเมธธนกิจณิชชาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-05-20203,500002.90ซื้อ
นาง ณิชชา จิรเมธธนกิจณิชชาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-05-20206,500002.82ซื้อ
นาง ณิชชา จิรเมธธนกิจณิชชาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-03-2020100,000002.08ซื้อ
นาง ณิชชา จิรเมธธนกิจณิชชาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-03-2020100,000002.10ขาย
นาย สมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดลสมเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-02-2020100,000002.58ซื้อ
นาย ประเวศ อัศวดากรประเวศคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเสาวณีย์ จารุนันท์ )หุ้นสามัญ01-01-197026-09-201810,000006.90ซื้อ
นาย ประเวศ อัศวดากรประเวศคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางเสาวณีย์ จารุนันท์ )หุ้นสามัญ01-01-197028-09-201860,000006.82ซื้อ
นาย สมนึก บำรุงสาลีสมนึกผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-11-201850,000005.80ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3