KAMART 4 ( -0.02 -0.52% )

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ KAMART “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201123-09-2011200,0001.70ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201109-12-201150,0002.68ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201115-12-201150,0002.83ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201120-12-2011100,0003.30ซื้อ
ทัศนี อุ่นเจริญอุ่นเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201220-01-201260,0004.12ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201220-01-2012700,0004.21ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201220-01-2012200,0004.20ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201213-03-2012500,0004.60ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201213-03-2012400,0004.62ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201214-03-201220,0002.82ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201216-05-201220,0002.70ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201230-05-201220,0004.60ซื้อ
สมศรี วิริยะวิริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201205-07-201250,0005.40ขาย
สมศรี วิริยะวิริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201217-07-20122,0005.60ขาย
สมศรี วิริยะวิริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201218-07-201220,0005.80ขาย
สมศรี วิริยะวิริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201223-07-201235,0006.00ขาย
สมศรี วิริยะวิริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201224-07-201230,0006.15ขาย
สมศรี วิริยะวิริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201225-07-2012370,0006.30ขาย
ชลธิดา ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201330-04-201373,7009.70ซื้อ
สมศรี วิริยะวิริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201303-05-201321,0009.45ขาย
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ไพบูลย์สิทธิวงศ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง04-06-201330-05-20132,0006.85ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ไพบูลย์สิทธิวงศ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง07-06-201304-06-20131,0006.90ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ไพบูลย์สิทธิวงศ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง07-06-201305-06-20135,0006.68ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ไพบูลย์สิทธิวงศ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง07-06-201306-06-20132,0006.35ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ไพบูลย์สิทธิวงศ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง14-06-201311-06-20135,0006.21ซื้อ
ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกชธีรรัตน์บงกชผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-201350,0007.30ซื้อ
ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกชธีรรัตน์บงกชผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201318-06-201350,0008.80ขาย
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ไพบูลย์สิทธิวงศ์คู่สมรสใบสำคัญแสดง28-06-201325-06-20133,0004.70ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ไพบูลย์สิทธิวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201325-06-20134,0006.70ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ไพบูลย์สิทธิวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-07-201310-07-20136,0006.15ซื้อ
วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201310-07-2013225,0006.13ซื้อ
ปรียานุช ไพบูลย์สิทธิวงศ์ไพบูลย์สิทธิวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-07-201317-07-201310,0007.10ขาย
สมศรี วิริยะวิริยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201319-07-2013155,0000.00โอนออก
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201321-08-201310,0005.40ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201322-08-201310,0005.20ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201327-08-201320,0004.70ซื้อ
พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-01-201409-01-201411,9002.50ซื้อ
ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกชธีรรัตน์บงกชคู่สมรสหุ้นสามัญ24-10-201421-10-20143,0006.00ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201609-08-201670012.10ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201610-08-20165,40013.67ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201611-08-20169,80012.53ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201615-08-201612,00012.20ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201617-08-201622,50012.67ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201618-08-201613,00012.72ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201619-08-20163,00012.60ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201622-08-20161,50012.80ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201601-09-201631,00012.61ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201602-09-201628,50012.19ซื้อ
กอบบุญ วิชิตวิชิตคู่สมรสหุ้นสามัญ13-10-201611-10-201640,00011.30ซื้อ
กอบบุญ วิชิตวิชิตผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-2016102,90010.30ซื้อ
กอบบุญ วิชิตวิชิตคู่สมรสหุ้นสามัญ19-10-201619-10-2016142,90012.48ขาย
กอบบุญ วิชิตวิชิตคู่สมรสหุ้นสามัญ17-02-201716-02-201750,00010.60ซื้อ
กอบบุญ วิชิตวิชิตคู่สมรสหุ้นสามัญ22-02-201720-02-201730,00010.50ซื้อ
กอบบุญ วิชิตวิชิตคู่สมรสหุ้นสามัญ11-05-201708-05-201740012.00ซื้อ
กอบบุญ วิชิตวิชิตคู่สมรสหุ้นสามัญ19-06-201712-06-201750,0008.75ขาย
กอบบุญ วิชิตวิชิตคู่สมรสหุ้นสามัญ19-06-201716-06-201740,0009.10ขาย
กอบบุญ วิชิตวิชิตคู่สมรสหุ้นสามัญ02-08-201731-07-201730,0008.60ซื้อ
กอบบุญ วิชิตวิชิตคู่สมรสหุ้นสามัญ07-08-201704-08-201720,0008.45ขาย
ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกชธีรรัตน์บงกชผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201804-06-201850,0005.15ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201809-04-201850,0006.44ซื้อ
วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201826-06-2018100,0004.60ซื้อ
พริษฐ์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201804-07-201832,704,6674.10ซื้อ
พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201816-07-2018135,0004.73ซื้อ
พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201810-08-201850,6004.54ซื้อ
พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุลทีฆคีรีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201815-08-201850,0004.26ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3