KIAT 1 ( -0.01 -1.69% )

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ KIAT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201225-01-20122,000,000013.20ซื้อ
วิภา ตันติธนากรกุลตันติธนากรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201225-01-20122,000,000013.20ขาย
โอม หุวะนันทน์หุวะนันทน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201229-02-201210,000013.00ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201408-12-201411,000,000008.50ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201412-12-20146,000,000012.50ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201418-12-20145,000,000013.50ขาย
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-03-201524-02-20152,500,000001.65ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201506-05-2015250,000,000000.00โอนออก
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-05-201506-05-2015250,000,000000.00รับโอน
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201511-05-2015250,000,000000.00โอนออก
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201514-05-2015250,000,000000.00โอนออก
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201519-06-2015500,000001.18ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201519-06-20151,900,000001.21ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201519-06-2015600,000001.18ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-07-201506-07-20151,500,000001.23ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-07-201506-07-20151,500,000001.23ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ10-07-201509-07-20151,500,000001.33ขาย
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-07-201521-07-20151,500,000001.08ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-07-201521-07-201525,900001.04ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-07-201521-07-2015474,100001.03ซื้อ
สกุณา อนุวารีพงษ์อนุวารีพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-10-201501-10-20151,000,000000.94ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201625-02-20167,070,000000.74ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-02-201625-02-201616,200,000000.32ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201626-02-20163,750,000000.74ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-02-201626-02-20169,000,000000.31ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201611-03-20161,000,000000.73ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201614-03-20162,000,000000.73ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201615-03-20162,000,000000.74ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-03-201615-03-20162,774,939000.31ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-03-201616-03-20167,000,000000.31ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-07-201604-07-201613,200,000000.30ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201605-07-20165,430,000000.72ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201605-07-20164,950,000000.72ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-07-201605-07-201612,100,000000.30ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201606-07-20164,781,800000.73ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201606-07-201611,700,000000.30ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201607-07-20161,185,000000.73ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201607-07-20163,000,000000.29ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201608-07-20163,150,000000.73ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-07-201608-07-20168,000,000000.29ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201601-08-20166,603,200000.72ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-08-201601-08-201617,400,000000.28ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201602-08-20163,250,000000.72ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-08-201602-08-20168,775,600000.27ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201612-10-20162,000,000000.52ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201720-02-20171,625,000000.69ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-02-201720-02-20174,704,000000.24ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201721-02-2017520,000000.69ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-02-201721-02-20171,500,000000.24ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-2017200,000000.69ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-03-201702-03-2017700,000000.21ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-2017500,000000.69ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201703-03-20171,800,000000.21ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-2017100,000000.68ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201706-03-2017200,000000.21ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201709-03-2017700,000000.66ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-03-201709-03-20172,686,500000.19ขาย
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201713-03-2017900,000000.64ซื้อ
เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-03-201713-03-20173,199,200000.18ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201724-10-2017536,700000.60ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-10-201724-10-20172,924,400000.11ขาย
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201725-10-2017321,500000.60ซื้อ
สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์มนต์เสรีนุสรณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-10-201725-10-20171,763,900000.11ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197025-08-20212,310,300000.59ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197026-08-20213,089,900000.59ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197027-08-20215,599,800000.60ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197030-08-20217,585,900000.60ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197031-08-20219,414,100000.59ขาย
นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุลสุเวทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-06-2021500,000000.66ซื้อ
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197027-05-2021500,000000.65ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197028-05-2021206,400000.65ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197001-06-20211,293,600000.65ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาหุ้นสามัญ01-01-197002-06-20211,000,000000.67ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197007-06-20211,000,000000.68ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197008-06-2021991,600000.71ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197009-06-20218,400000.71ขาย
นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุลสุเวทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-05-2021100000.64ซื้อ
นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์สุจิตราคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์)หุ้นสามัญ01-01-197011-01-20211,000,000000.57ซื้อ
นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์สุจิตราคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์)หุ้นสามัญ01-01-197030-12-2020500,000000.57ซื้อ
นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์มินตราผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-05-20202,000,000000.43ขาย
นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์มินตราผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-06-20202,000,000000.45ขาย
นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์มินตราผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-06-20201,946,300000.46ขาย
นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์สุจิตราคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์)หุ้นสามัญ01-01-197021-01-20204,000,000000.33ซื้อ
นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์สุจิตราคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์)หุ้นสามัญ01-01-197005-02-2020600,000000.31ซื้อ
นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์สุจิตราคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์)หุ้นสามัญ01-01-197028-02-20201,400,000000.31ซื้อ
นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์สุจิตราคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์)หุ้นสามัญ01-01-197004-03-20201,000,000000.32ซื้อ
นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์สุจิตราคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์)หุ้นสามัญ01-01-197009-03-20207,000,000000.30ซื้อ
นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์มินตราผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-03-20209,700000.25ซื้อ
นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์มินตราผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-03-20201,990,300000.25ซื้อ
นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์มินตราผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-03-20202,000,000000.24ซื้อ
นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์มินตราผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-03-20201,956,000000.23ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-11-20195,000,000000.32ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-08-20193,000,000000.39ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-01-20192,000,000000.47ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-01-2019816,000000.47ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-01-2019184,000000.48ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-01-20192,000,000000.47ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-01-2019816,000000.47ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-01-2019184,000000.48ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-11-201810,000,000000.49ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-11-20182,835,100000.49ซื้อ
นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์เกียรติชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-11-201820000.47ขาย
นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์เชิดเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง)หุ้นสามัญ01-01-197019-11-20181,915,000000.49ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3