KOOL 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ KOOL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201525-09-2015500,0002.16ซื้อ
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201528-09-2015200,0002.00ซื้อ
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201530-09-2015300,0002.02ซื้อ
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-10-201523-09-20151,500,0003.54ขาย
โกมินทร์ กรตมีกรตมีคู่สมรสหุ้นสามัญ16-10-201523-09-2015118,0002.96ขาย
โกมินทร์ กรตมีกรตมีคู่สมรสหุ้นสามัญ16-10-201523-09-2015882,0002.94ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-10-201524-09-20151,059,2402.44ขาย
นพชัย วีระมานวีระมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201518-11-2015200,0001.65ซื้อ
นพชัย วีระมานวีระมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201502-12-2015150,0001.61ซื้อ
นพชัย วีระมานวีระมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201509-12-2015100,0001.39ซื้อ
นพชัย วีระมานวีระมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201516-12-201570,0001.18ซื้อ
นันฑวัฒน์ คำเอมคำเอมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201625-03-2016500,0001.57ขาย
โกมินทร์ กรตมีกรตมีคู่สมรสหุ้นสามัญ01-06-201627-05-20161,193,5001.99ขาย
โกมินทร์ กรตมีกรตมีคู่สมรสหุ้นสามัญ01-06-201630-05-2016400,0942.12ขาย
พรพรรณ นิลประสิทธิ์นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-06-201609-05-201630,0001.70ขาย
พรพรรณ นิลประสิทธิ์นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-06-201612-05-201620,0001.80ขาย
พรพรรณ นิลประสิทธิ์นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-06-201612-05-201610,0001.85ขาย
พรพรรณ นิลประสิทธิ์นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-06-201613-05-201620,0002.00ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201604-07-2016200,0002.56ขาย
พรพรรณ นิลประสิทธิ์นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-07-201615-07-201615,0003.10ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201619-08-20164,000,0004.00ขาย
โกมินทร์ กรตมีกรตมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201619-08-20166,000,0004.00ขาย
นพชัย วีระมานวีระมานผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201619-08-20164,000,0004.00ขาย
พรพรรณ นิลประสิทธิ์นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201624-08-201620,0006.15ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201627-09-20161,121,0005.77ขาย
พรพรรณ นิลประสิทธิ์นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201603-10-2016500,0000.00รับโอน
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201603-10-20161,218,8285.43ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201604-10-20161,544,3005.43ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201605-10-20161,000,0005.38ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201606-10-20161,857,9005.44ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201607-10-2016142,1005.70ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201626-09-20162,130,1005.82ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201623-09-20163,390,6005.96ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201622-09-20164,000,0006.18ขาย
เม็ง ฮอย ฟังฮอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201616-12-20161,168,9455.51ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201616-12-20161,885,0005.60ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201619-12-2016115,0005.69ขาย
เม็ง ฮอย ฟังฮอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201620-12-2016944,8005.77ขาย
เม็ง ฮอย ฟังฮอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201627-12-20162,683,0005.65ขาย
เม็ง ฮอย ฟังฮอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201704-01-20173,000,0005.78ขาย
เม็ง ฮอย ฟังฮอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201705-01-20173,000,0005.73ขาย
พรพรรณ นิลประสิทธิ์นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201717-01-2017210,0005.88ขาย
พรพรรณ นิลประสิทธิ์นิลประสิทธิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201719-01-201750,0007.10ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201705-04-2017750,0006.31ขาย
กฤษณ ไทยดำรงค์ไทยดำรงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201720-04-20171,250,0004.94ขาย
สรรชัย ศรีวิบูลย์ศรีวิบูลย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201816-03-20182,201,0002.30ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3