M 52 ( 0.75 1.48% )

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 มกราคม 2565

การซื้อขายของผู้บริหาร “ M “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ทนง โชติสรยุทธ์โชติสรยุทธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201324-09-2013250,000049.30ซื้อ
ทนง โชติสรยุทธ์โชติสรยุทธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201410-01-2014250,000000.00โอนออก
พงษ์พัฒน์ ปธานวนิชปธานวนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201421-11-2014531,808152.00ซื้อ
ประวิทย์ ตันติวศินชัยตันติวศินชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201531-03-2015200,000000.00โอนออก
ประวิทย์ ตันติวศินชัยตันติวศินชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201531-03-2015200,000000.00โอนออก
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201519-06-201550,000055.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-06-201526-06-201525,200055.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ02-07-201529-06-201574,800055.83ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-07-201503-07-201561,200055.87ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-07-201506-07-201543,700055.47ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-07-201517-07-201519,400056.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-07-201520-07-20156,000056.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ23-07-201521-07-2015122,100056.29ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ23-07-201522-07-201515,200055.88ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-07-201523-07-201532,400056.47ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-07-201524-07-201597,500056.37ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ29-07-201527-07-201532,500056.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ14-08-201513-08-201521,100057.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-08-201514-08-2015128,900057.46ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-08-201517-08-2015100,000057.38ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ20-08-201518-08-2015120,000056.65ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ20-08-201519-08-20153,900057.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201524-08-2015126,100055.95ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201525-08-20152,200054.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201503-09-201547,800057.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201504-09-201550,000057.00ซื้อ
สุจินต์ ชุมพลกาญจนาชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201525-09-201571,100058.00ขาย
สุจินต์ ชุมพลกาญจนาชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201528-09-2015128,900058.00ขาย
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ06-10-201502-10-201550,000056.75ซื้อ
สุจินต์ ชุมพลกาญจนาชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201506-10-2015100,000057.00ขาย
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ09-10-201507-10-20153,600056.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-10-201519-10-201547,000057.10ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ22-10-201521-10-201581,900056.40ซื้อ
สุจินต์ ชุมพลกาญจนาชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201522-10-201539,500056.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-10-201522-10-201517,500056.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201527-10-201550,000056.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ29-10-201528-10-201550,000055.50ซื้อ
สุจินต์ ชุมพลกาญจนาชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201527-10-201560,500055.79ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ02-11-201529-10-201550,000055.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ02-11-201530-10-201550,000055.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ17-11-201513-11-201550,000054.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201504-12-201527,000055.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ15-12-201511-12-201523,000055.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ15-12-201514-12-201526,100055.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ17-12-201515-12-20158,000055.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ17-12-201516-12-201515,900055.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-12-201517-12-201510,000055.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201607-01-201640,000056.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-01-201611-01-201650,000054.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201613-01-201625,000054.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201615-01-2016115,500054.41ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201618-01-20169,500053.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201650,000053.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ03-02-201601-02-20161,800053.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-01-201621-01-20164,600053.50ซื้อ
ประวิทย์ ตันติวศินชัยตันติวศินชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201626-01-20161,000,000000.00โอนออก
สุจินต์ ชุมพลกาญจนาชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201626-01-20163,000,000000.00โอนออก
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ29-01-201627-01-201651,300053.97ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ29-01-201628-01-201694,100053.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ05-02-201603-02-201636,300053.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ05-02-201604-02-2016100053.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ15-02-201611-02-2016111,800053.66ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ15-02-201612-02-201680,000053.10ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ01-03-201629-02-201620,000053.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201603-03-201650,000052.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201607-03-20165,700052.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201608-03-201610,900052.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ11-03-201610-03-201633,400052.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ17-03-201616-03-201617,200053.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201617-03-20168,800053.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201618-03-201611,700053.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-03-201623-03-201612,300053.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-04-201604-04-201650,000053.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-04-201605-04-201650,000053.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ20-04-201618-04-2016500052.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-04-201625-04-201649,500053.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ28-04-201627-04-201656,100053.72ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ29-04-201628-04-201643,900052.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-05-201616-05-201637,600049.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-05-201617-05-201612,400049.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ23-05-201618-05-201650,000049.25ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ23-05-201619-05-201650,100049.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201623-05-201610,900049.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201624-05-201639,000049.00ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ02-06-201631-05-201650,000049.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201602-06-201650,000049.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201607-06-201618,300049.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201608-06-201631,700049.75ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-06-201609-06-20162,900049.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-06-201610-06-201622,800049.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201613-06-201624,300049.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201614-06-201650,000049.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ17-06-201615-06-201650,000049.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ17-06-201616-06-201650,000049.50ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201617-06-201678,600049.41ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201620-06-2016171,400048.37ซื้อ
สมชาย พิพิธวิจิตรกรพิพิธวิจิตรกรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-06-201624-06-201650,000048.00ซื้อ
ประวิทย์ ตันติวศินชัยตันติวศินชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ07-12-201629-11-20163,300059.00ขาย
ประวิทย์ ตันติวศินชัยตันติวศินชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ07-12-201606-12-201626,700059.75ขาย
สุจินต์ ชุมพลกาญจนาชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201607-12-201610,000060.50ขาย
สุจินต์ ชุมพลกาญจนาชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201614-12-20164,700061.00ขาย
สุจินต์ ชุมพลกาญจนาชุมพลกาญจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201704-04-201736,000062.75ขาย
สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ชูพิศาลยโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201718-09-2017500220.00ขาย
สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ชูพิศาลยโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201722-09-2017200217.00ขาย
สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ชูพิศาลยโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201703-10-2017500216.00ขาย
สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ชูพิศาลยโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201705-10-20171,100216.00ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ16-10-201712-10-20171,800064.25ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์กังวานวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-201715,000080.00ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-201720,000079.50ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201717-11-201720,000082.50ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201720-11-201730,000086.67ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์กังวานวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201701-12-20175,000087.00ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201701-12-201710,000088.00ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201708-12-201710,000081.50ซื้อ
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201713-12-201710,000084.50ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201719-12-201710,000086.50ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์กังวานวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201720-12-201710,000087.00ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201721-12-201710,000087.25ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์กังวานวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201725-12-20175,000087.50ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201725-12-201710,000087.75ขาย
ยุพิน ธีระโกเมนธีระโกเมนผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201816-01-201817,000,000083.00ขาย
ยุพิน ธีระโกเมนธีระโกเมนคู่สมรสหุ้นสามัญ16-01-201816-01-201817,000,000083.00ขาย
ฤทธิ์ ธีระโกเมนธีระโกเมนผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201816-01-201817,000,000083.00ขาย
ฤทธิ์ ธีระโกเมนธีระโกเมนคู่สมรสหุ้นสามัญ16-01-201816-01-201817,000,000083.00ขาย
สมชาย หาญจิตต์เกษมหาญจิตต์เกษมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201816-01-201817,000,000083.00ขาย
เกียรติก้อง กังวานวงษ์กังวานวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201816-01-20185,000083.00ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์กังวานวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201817-01-20185,000085.00ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201822-01-201830,000087.75ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201823-01-201810,000090.50ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201807-03-201810,000073.00ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์กังวานวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201828-02-2018500079.00ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์กังวานวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201802-03-20182,000079.00ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์กังวานวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201805-03-20185,000077.20ซื้อ
เกียรติก้อง กังวานวงษ์กังวานวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201807-03-20181,400074.50ซื้อ
ประวิทย์ ตันติวศินชัยตันติวศินชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201808-03-2018250,000000.00โอนออก
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201815-03-201810,000079.00ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201804-06-201810,000080.00ขาย
สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริพัทธ์วิวัฒน์ศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201807-06-201810,000077.75ซื้อ
นาง ยุพิน ธีระโกเมนยุพินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-09-2020164,087,977000.00โอน
นาย ประวิทย์ ตันติวศินชัยประวิทย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-05-2020262,800000.00โอน
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-07-201910,000075.25ขาย
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-01-201910,000075.75ขาย
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-01-201910,000074.25ซื้อ
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-03-201910,000073.00ซื้อ
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-01-201910,000075.75ขาย
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-01-201910,000074.25ซื้อ
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-03-201910,000073.00ซื้อ
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-08-201820,000071.25ซื้อ
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-09-201820,000073.75ขาย
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-10-201810,000070.00ซื้อ
นาง สุดารัตน์ พัทธ์วิวัฒน์ศิริสุดารัตน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-12-201810,000073.75ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3