MBAX 5 ( 0.10 1.92% )

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MBAX “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201222-05-201210,000002.24ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201223-05-20124,300002.24ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201224-05-201225,000002.18ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201225-05-20122,500002.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201228-05-20121,000002.26ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201229-05-201219,400002.21ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201231-05-20126,000002.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201201-06-20122,600002.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201212-06-201210,000002.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201214-06-201220,000002.24ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201219-06-201220,000002.22ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201218-07-201220,000002.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201219-07-2012102,000002.24ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201220-07-2012180,000002.40ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201224-07-201280,000002.55ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201225-07-201250,000002.80ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ07-09-201220-08-2012100,000003.12ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-08-201221-08-201234,400003.12ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201221-08-201234,400003.13ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ04-09-201224-08-201225,000003.16ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201224-08-201225,000003.16ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ04-09-201228-08-201275,000003.16ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201228-08-201275,000003.16ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ13-09-201210-09-201225,000003.20ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-09-201212-09-201275,000003.31ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-09-201213-09-201220,000003.34ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ01-11-201208-10-201240,000003.15ขาย
รุ่งนริศย์ กุลกฤติยวณิชย์กุลกฤติยวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201212-11-201220,000002.52ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201214-11-2012100,000003.29ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201219-11-2012950,000003.63ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201219-11-2012450,000003.65ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201220-11-2012900,000004.23ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201220-11-2012300,000004.08ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201221-11-20121,000,000004.79ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201222-11-2012400,000004.80ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201223-11-2012271,600004.36ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201223-11-201250,000004.35ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201226-11-2012945,000004.62ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201204-12-2012400,000005.98ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201204-12-2012100,000006.00ขาย
รุ่งนริศย์ กุลกฤติยวณิชย์กุลกฤติยวณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201206-12-201220,000006.10ขาย
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201309-01-20132,283,610000.00โอนออก
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201301-02-201320,000004.72ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201327-02-2013100,000004.88ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201328-02-2013100,000004.80ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201304-03-201320,000004.60ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201313-03-2013200,000005.18ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201319-03-2013150,000004.65ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201320-03-201320,000004.40ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201321-03-201350,000004.30ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201321-03-201370,000004.29ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201322-03-201320,000003.90ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201322-03-201350,000003.95ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201324-04-201320,000004.02ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201310-05-201360,000004.53ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-05-201310-05-201360,000004.53ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201330-05-2013445,500004.02ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201303-06-201320,000004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201303-06-201320,000004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201305-06-201348,800004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201305-06-201340,000004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201306-06-2013700004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201311-06-20136,100004.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201324-07-2013180,000003.45ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ05-08-201324-07-201360,000003.44ขาย
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-20131,100002.10ซื้อ
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-201310,000002.12ซื้อ
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-201310,000002.14ซื้อ
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-201310,000002.16ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201329-08-201340,000002.14ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201328-10-20139,900002.44ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201403-02-201419,900002.30ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201403-02-201419,900002.30ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201419-02-201428,800002.46ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201414-03-201412,200002.68ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201418-03-201410,000002.68ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201420-03-20145,000002.66ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201420-03-20145,000002.68ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201426-03-20146,100002.68ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201426-03-20148,700002.70ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201410-04-201422,200002.86ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201417-04-201423,500003.10ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201423-04-201419,100003.09ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201424-04-201428,500003.10ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201425-04-201464,500003.07ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201428-04-201421,000002.98ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201402-05-201448,800003.04ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201407-05-201425,600003.18ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201408-05-201450,000003.77ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201409-05-201440,000003.75ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201412-05-201422,400003.44ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201416-05-201424,800003.55ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201419-05-2014130,000003.66ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201421-05-201442,000003.81ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201428-05-201429,300003.92ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201402-06-2014100,000004.10ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-07-201402-06-2014100,000004.10ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201406-06-201460,000004.14ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201410-06-201450,000004.17ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-07-201410-06-201420,000004.16ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201411-06-201425,000004.18ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201416-06-2014100,000004.24ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ16-07-201416-06-201425,000004.18ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201417-06-201450,000004.35ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201419-06-201410,000004.36ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201420-06-201430,000004.41ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201423-06-20145,200004.46ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201425-06-201460,000004.46ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201426-06-2014100,000004.61ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201427-06-201414,100004.56ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201427-06-201462,100004.62ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201430-06-201429,300004.44ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201402-07-2014173,100004.51ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201403-07-2014187,500004.61ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201404-07-2014166,200004.66ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201407-07-2014175,300004.67ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201408-07-2014100,000004.73ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201410-07-201425,000004.68ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201430-07-20149,000003.42ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201404-08-201420,000003.50ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201408-08-201425,000003.68ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201413-08-201437,300003.70ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201428-08-201496,900001.41ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201429-08-2014125,000001.55ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201401-09-2014150,000001.53ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201402-09-2014200,000001.55ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201403-09-201490,000001.56ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสใบสำคัญแสดง17-09-201403-09-201418,900001.56ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201404-09-201460,000001.55ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201405-09-2014150,000001.54ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201410-09-20142,900001.72ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201411-09-201475,000001.72ขาย
ประกิตติ์ เสกสรรค์เสกสรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201406-10-2014100,000005.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201422-09-2014100,000001.70ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201423-09-201420,000001.90ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201425-09-201422,600001.73ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201426-09-201420,000001.78ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201429-09-2014110,000001.81ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201430-09-2014200,000001.92ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201401-10-201420,000001.90ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201402-10-201430,000001.90ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201403-10-2014400,000002.03ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201403-10-2014120,000004.50ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201406-10-2014700,000002.36ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201406-10-2014175,000004.97ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรคู่สมรสหุ้นสามัญ10-10-201406-10-201437,800005.00ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201407-10-201460,000002.28ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201407-10-2014340,000004.70ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201408-10-201440,000004.86ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-10-201408-10-201460,000002.32ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201409-10-2014305,000004.92ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201404-12-2014100,000003.84ซื้อ
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201404-12-2014100,000003.84ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201525-12-201441,000003.96ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201525-12-20144,900004.00ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201526-12-20149,000003.92ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-201413,000004.00ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-20145,100003.98ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201525-12-201441,000003.96ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201525-12-20144,900004.00ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201526-12-20149,000003.92ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-201413,000004.00ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201530-12-20145,100003.98ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201512-01-201533,600004.03ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201527-01-201520,000004.10ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201505-02-201512,400004.04ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201506-02-201510,000004.04ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201506-02-201525,200004.04ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201511-02-201540,100004.05ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201512-02-2015150,000004.10ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201513-02-2015125,500004.17ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-02-201513-02-201520,600001.72ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201516-02-201570,000004.19ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201516-02-201515,600001.74ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201518-02-201517,000004.08ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201519-02-201510,000004.06ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201519-02-20159,100004.08ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201520-02-2015220,000004.26ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-02-201520-02-2015280,000001.83ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201523-02-2015689,400004.28ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-02-201523-02-2015321,000001.84ขาย
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-02-201525-02-2015300,000001.88ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201523-02-2015689,400004.28ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-03-201523-02-2015321,000001.84ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201524-02-201520,000004.18ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-03-201524-02-2015160,000001.75ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201525-02-2015649,000004.49ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-03-201525-02-2015147,105001.85ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201526-02-2015100,000004.59ขาย
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-03-201503-03-2015129,000001.88ขาย
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201505-03-2015200,000002.54ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201505-03-20151,320,000005.52ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-03-201505-03-2015190,000002.41ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201509-03-2015269,400006.55ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201516-03-20159,600005.65ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-03-201526-03-2015200,000002.51ซื้อ
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201507-04-2015900,000006.92ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-04-201507-04-201575,000003.42ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201509-04-2015600,000007.52ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-04-201509-04-2015125,000003.44ขาย
อนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูรสุดมหาตยางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201527-04-2015161,700005.50ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201502-06-201511,400005.08ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201514-07-201520,900005.00ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-07-201520-07-20155,000004.94ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201523-07-20155,024002.42ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201524-07-20153002.40ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201528-07-20155,000004.36ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201531-07-20155,500004.36ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201504-08-201510,000004.48ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-10-201522-10-2015340,000003.36ขาย
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201530-10-2015300,000004.50ซื้อ
พิสุทธิ์ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201508-12-201513,000005.35ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-06-201609-06-201650,000002.78ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-06-201613-06-201681,000002.76ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201605-07-201646,700002.71ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201606-07-201633,000002.71ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-08-201626-07-201640,400002.74ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-08-201627-07-201629,600002.72ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-07-201621-07-201614,000002.70ซื้อ
สุรชัย อัศวแก้วมงคลอัศวแก้วมงคลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-10-201612-10-201613,300002.00ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-02-201702-02-2017160,000002.89ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201706-02-201721,500005.44ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-04-201721-04-201732,200002.20ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-05-201725-05-2017172,200002.30ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-05-201729-05-201740,000002.51ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-06-201730-05-201750,000002.32ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-06-201720-06-201750,000002.50ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-07-201707-07-201720,000002.57ขาย
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201828-03-2018700,000004.33ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201829-06-201827,600003.76ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-201830,000003.60ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201810-07-201810,100003.86ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201812-07-20184,800003.84ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201824-07-201811,600003.92ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201802-08-20188,000004.10ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201806-08-201816,800004.02ซื้อ
พิสุทธิ เลิศวิไลเลิศวิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201808-08-20189,000004.14ซื้อ
นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ทรงเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-10-202120,000005.15ซื้อ
นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ทรงเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-10-202130,000005.15ซื้อ
นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ทรงเกียรติคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (กชวรรณ วิชญเวทางค์)หุ้นสามัญ01-01-197012-11-20215,000005.25ซื้อ
นาย ประกิตติ์ เสกสรรค์ประกิตติ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-10-202130,000005.15ซื้อ
นาย ประกิตติ์ เสกสรรค์ประกิตติ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-10-202150,000005.15ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-09-202158,800005.05ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-09-202120,000005.05ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-09-202120,000005.30ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-09-202114,000005.24ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-09-202110,000005.25ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-09-20219,000005.20ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-09-202125,800005.18ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-09-20216,000005.15ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-09-202115,200005.15ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-10-202110,000005.15ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-10-202130,000005.17ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-10-202110,000005.15ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-10-202110,000005.15ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-09-202110,000005.05ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-09-202110,000005.05ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-09-202110,000005.05ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197015-09-202110,000005.40ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-09-202110,000005.30ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197001-10-202110,000005.15ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197004-10-202120,000005.10ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-10-202120,000005.15ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197012-10-20211,900005.15ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-10-202120,000005.20ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197016-11-202110,000005.20ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-11-202120,000005.20ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197019-11-202120,000005.20ซื้อ
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช)หุ้นสามัญ01-01-197015-01-2021500,000007.10ขาย
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช)หุ้นสามัญ01-01-197024-02-202149,900006.85ขาย
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช)หุ้นสามัญ01-01-197025-02-2021360,100006.84ขาย
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช)หุ้นสามัญ01-01-197001-03-2021190,000006.89ขาย
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช)หุ้นสามัญ01-01-197003-03-2021212,000006.97ขาย
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช)หุ้นสามัญ01-01-197004-03-2021140,000006.95ขาย
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช)หุ้นสามัญ01-01-197005-03-2021308,000006.95ขาย
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช)หุ้นสามัญ01-01-197008-03-2021368,200007.00ขาย
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางบุษกร พานิช)หุ้นสามัญ01-01-197010-03-2021181,800006.90ขาย
นาย สวัสดิ์ เก่งชนสวัสดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-03-202120,000007.45ขาย
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-02-202120,000006.75ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-09-2020200,000006.23ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197003-09-2020200,000006.23ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-09-202058,700006.40ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197008-09-2020300,000006.39ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-09-202061,300006.64ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197009-09-2020450,000006.64ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197010-09-2020251,000006.62ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197023-09-2020200,000006.22ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197025-09-20209,600006.20ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-09-2020120,000006.36ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197030-09-2020589,400006.26ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-10-202030,000006.55ขาย
นาย สวัสดิ์ เก่งชนสวัสดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-10-202020,000006.20ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197003-09-202020,000006.23ขาย
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197009-09-202040,000006.60ขาย
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197005-10-202060,000007.23ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-04-202020,000002.70ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-04-20201,600002.66ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-04-202020,000002.66ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-04-202024,000002.68ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-04-202016,000002.66ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-04-202020,000002.68ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-04-202010,000002.68ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-04-202020,000002.75ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-04-202010,000003.02ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-04-202020,000003.06ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-05-202026,200003.15ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-05-202038,600003.50ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-05-202045,200004.08ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-05-202040,000004.16ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-05-202010,000004.12ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-05-20208,800004.09ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-05-202010,000004.10ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-05-202017,200004.14ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-05-202022,000004.19ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-05-202068,300004.21ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-05-202023,500004.22ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-06-202020,000004.20ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-06-202040,000004.18ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-06-202020,000004.20ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-06-202030,200004.24ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-06-202048,800004.28ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-06-202042,100004.46ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-06-202010,000004.34ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-06-202020,000004.36ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-06-202019,100004.42ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-06-202040,000004.42ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-07-202021,700004.40ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-07-20208,300004.40ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-07-202020,000004.40ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-07-202018,000004.40ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-07-202020,800004.66ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-07-202020,000004.94ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197017-08-202024,900006.60ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-08-202088,800006.20ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197018-08-202065,400006.30ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-08-202023,700006.20ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-08-202026,300006.05ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197020-08-2020151,500006.08ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-08-202050,000006.10ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197021-08-2020109,500006.13ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-08-202027,400006.15ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197024-08-2020270,000006.13ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-08-202072,600006.21ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197025-08-2020403,600006.26ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-02-202030,000002.86ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-03-202016,300002.86ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-03-202010,000002.88ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-03-202011,020002.74ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-03-20204,507002.84ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-03-20203,958002.74ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-03-202010,000002.70ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-11-201979,400002.66ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-11-201920,000002.75ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-11-201910,000002.66ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-04-2019753,215004.00ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197010-04-201950,000004.30ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197016-05-2019100,000003.88ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-04-2019753,215004.00ซื้อ
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-08-2018185,000004.00ขาย
นาย ทวีชัย ลิ้มเจริญทวีชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-09-201840,000004.78ขาย
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-08-201811,100004.14ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-08-20187,200004.10ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-08-20184,015003.98ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197031-08-20181,024003.98ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-10-20182,200004.10ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-10-201833,400004.06ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-10-201810,200004.02ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-10-201810,200004.02ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-10-201810,700004.02ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-10-20189,000004.04ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-10-20189,000004.04ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197031-10-201811,100004.04ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197031-10-201811,100004.04ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-11-201811,200004.04ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-11-201811,200004.04ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197027-12-201810,000003.90ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197027-12-20187,000003.88ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197028-12-201810,000003.90ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197028-12-201810,000003.88ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197028-12-201810,000003.86ซื้อ
นาย พิสุทธิ เลิศวิไลพิสุทธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)หุ้นสามัญ01-01-197028-12-201810,000003.90ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197001-11-20185,000004.04ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197002-11-20185,000004.02ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197006-11-20185,000004.02ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197021-11-20185,000004.02ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197013-12-20185,000004.00ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197014-12-20185,000003.94ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197018-12-20184,000003.92ซื้อ
นาย สุรชัย อัศวแก้วมงคลสุรชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาวสุวิมล เขมัษเฐียร)หุ้นสามัญ01-01-197018-12-20182,800003.90ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3