MODERN 4 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MODERN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ธีรพัฒนวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201115-12-2011300,0000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201221-02-20122,500,0000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201209-03-2012750,0000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201216-03-20122,000,0000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201210-05-20121,590,2000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201222-06-20121,000,0000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201223-07-20122,000,0000.00โอนออก
พัฒนะ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201220-09-20122,000,0000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201217-12-20121,000,0000.00โอนออก
ชัยยศ พาพรพาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201306-02-2013200,0000.00โอนออก
พัฒนะ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-01-201420-08-201310,0009.90ซื้อ
พัฒนะ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-01-201427-08-20135,0009.50ซื้อ
พัฒนะ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-01-201404-11-20135,0009.15ซื้อ
พัฒนะ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-01-201419-11-20131,0009.00ซื้อ
พัฒนะ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-01-201403-01-201410,0008.50ซื้อ
ชัยยศ พาพรพาพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201427-02-201450,0000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201402-06-20141,000,0000.00โอนออก
พัฒนะ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-07-201413-06-201441,0009.30ซื้อ
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201420-06-20141,500,0000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201420-06-2014500,0000.00โอนออก
พัฒนะ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-07-201409-07-201441,0000.00โอนออก
เจริญ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201405-08-20144,000,0000.00รับโอน
เจริญ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-08-201405-08-20141,000,0000.00รับโอน
ทักษะ บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201517-02-20155,000,0000.00โอนออก
ทักษะ บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201517-02-20155,000,0000.00โอนออก
ทักษะ บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201517-02-20155,000,0000.00โอนออก
เจริญ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201531-03-20154,000,0000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201509-09-2015180,0008.72ขาย
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201509-09-2015700,0000.00โอนออก
สมศักดิ์ วาริการวาริการผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201510-09-201535,0008.75ขาย
เจริญ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201501-12-20155,000,0000.00โอนออก
เจริญ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-12-201501-12-20155,000,0000.00โอนออก
กิตติ บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201628-03-2016600,0000.00โอนออก
สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201724-05-201720,0004.80ขาย
ทักษะ บุษยโภคะบุษยโภคะผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201711-07-20171,000,0004.78ซื้อ
สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201707-07-20171,5004.76ซื้อ
กิตติชัย ลัทธิโสภณกุลลัทธิโสภณกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201720-09-201710,0005.00ซื้อ
กิตติชัย ลัทธิโสภณกุลลัทธิโสภณกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201723-11-20175,0006.05ขาย
เจริญ อุษณาจิตต์อุษณาจิตต์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-03-201814-03-20185,692,6600.00รับโอน
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201816-08-2016400,0007.09ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201817-08-2016216,7006.70ขาย
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201817-08-2016716,7006.69ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201818-08-2016100,0006.85ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201805-09-2016100,0006.60ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201807-09-201640,3006.35ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201808-09-2016150,0006.52ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201809-09-2016150,0006.30ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201812-09-2016150,0006.15ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201813-09-201650,0006.20ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201815-09-201650,0006.30ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201816-09-2016150,0006.40ขาย
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201829-09-2016100,0006.40ขาย
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201806-10-20169,7006.35ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201810-10-201650,0006.15ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201812-10-201660,0006.03ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201813-10-2016140,0005.87ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201814-10-201690,0006.15ขาย
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201820-10-201650,0006.18ขาย
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201811-11-201620,0006.00ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201824-11-2016170,0005.96ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201825-11-2016110,0006.00ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201828-11-201640,0006.00ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201801-12-201650,0006.00ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201806-12-201650,0006.00ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201827-12-201650,0005.90ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201826-01-2017100,0006.05ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201827-02-201750,0005.85ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201802-03-201750,0005.85ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201821-03-2017100,0005.75ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201830-03-201750,0005.65ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201803-04-201750,0005.55ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201805-04-201750,0005.60ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201819-04-20172005.40ขาย
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201819-04-201750,2005.48ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201820-04-201750,0005.45ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201821-04-201750,0005.40ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201824-04-201730,0005.38ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201825-04-2017120,0005.38ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201826-04-2017100,0005.33ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201805-05-2017100,0004.82ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201815-05-2017100,0004.82ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201816-05-2017100,0004.55ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201817-05-201750,0004.58ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201818-05-201750,0004.52ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201822-05-201750,0004.61ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201825-05-2017100,0005.00ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201808-06-201720,0004.94ซื้อ
ชัชชัย ธรรมารุ่งเรืองธรรมารุ่งเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201809-06-201780,0004.92ซื้อ
สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุลธรรมาพิทักษ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201807-06-201831,5004.74ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3