MONO 1 ( -0.02 -1.64% )

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MONO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ศิลมานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201409-01-2014500,0007.20รับโอน
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201408-09-2014900,0004.71ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201407-11-2014250,0003.84ซื้อ
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-11-201407-11-20142,500,0001.76ขาย
ปวีณา พูนพัฒนสุขพูนพัฒนสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-11-201407-11-2014267,8581.73ขาย
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201410-11-2014500,0003.92ซื้อ
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-11-201410-11-20144,107,1001.81ขาย
เบญจวรรณ รักวงษ์รักวงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-11-201410-11-2014500,0001.90ขาย
ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ศิริสัมพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-11-201410-11-2014300,0001.90ขาย
โสรัชย์ อัศวะประภาอัศวะประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-2014500,0003.90ซื้อ
โสรัชย์ อัศวะประภาอัศวะประภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-11-201411-11-201410,000,3151.76ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-11-201414-11-201417,230,0001.62ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201417-11-20141,200,0003.84ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-11-201417-11-201417,500,0001.56ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201418-11-2014810,0003.91ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-11-201418-11-201420,566,8001.53ขาย
ธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ศิลมานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-11-201426-11-201478,0001.30ขาย
ธีรศักดิ์ ธาราวรธาราวรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201403-12-201467,8001.60ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201403-12-20141,000,0003.71ซื้อ
ธวัตวงศ์ ศิลมานนท์ศิลมานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-12-201403-12-2014457,7001.58ขาย
ธีรศักดิ์ ธาราวรธาราวรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201404-12-2014200,0001.62ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-20141,000,0003.89ซื้อ
นวมินทร์ ประสพเนตรประสพเนตรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-01-201508-01-20152,678,5721.54ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-01-201519-01-20151,071,4001.77ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-01-201520-01-20151,000,0871.87ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201527-02-2015800,0004.47ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-03-201527-02-2015800,1001.81ซื้อ
ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ศิริสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201502-03-2015400,0004.62ขาย
ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ศิริสัมพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-03-201502-03-2015400,0001.84ซื้อ
โสรัชย์ อัศวะประภาอัศวะประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201502-03-20154,000,0004.60ขาย
โสรัชย์ อัศวะประภาอัศวะประภาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-03-201502-03-20154,000,0001.85ซื้อ
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201516-03-201550,0004.04ซื้อ
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201517-03-201550,0004.02ซื้อ
ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ศิริสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201519-03-2015200,0004.08ซื้อ
เบญจวรรณ รักวงษ์รักวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201523-03-2015497,1004.01ขาย
ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ศิริสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201530-03-201550,0003.62ซื้อ
ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ศิริสัมพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-04-201531-03-2015303,5001.48ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201528-05-20153,150,0003.32ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201529-05-20152,500,0003.28ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201503-06-20151,100,0003.29ซื้อ
ปวีณา พูนพัฒนสุขพูนพัฒนสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-06-201519-06-2015133,9291.16ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201524-06-2015300,0003.30ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201525-06-2015200,0003.30ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201502-07-2015736,1003.20ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201503-07-2015763,9003.12ขาย
นวมินทร์ ประสพเนตรประสพเนตรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-09-201509-09-2015678,5710.72ขาย
นวมินทร์ ประสพเนตรประสพเนตรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-09-201511-09-20152,000,0000.71ขาย
ปวีณา พูนพัฒนสุขพูนพัฒนสุขผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-09-201523-09-2015133,9290.67ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-2015250,0002.47ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201509-10-20153,000,0002.48ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201509-10-201541,000,0000.55ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201512-10-20153,000,0002.56ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201512-10-201534,000,0000.49ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201517-11-201510,000,0002.20ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-20162,000,0001.95ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201612-01-20162,000,0001.97ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201613-01-20161,000,0002.03ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201614-01-20161,000,0002.03ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201618-01-20161,100,0002.03ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-2016900,0002.03ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201630-03-20162,000,0002.08ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201631-03-20161,000,0002.09ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201601-04-20162,000,0002.10ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201607-04-20161,000,0002.10ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201612-05-20161,000,0002.42ซื้อ
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201625-05-20161,000,0002.51ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201606-06-20161,000,0002.76ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201610-06-20162,000,0002.75ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201617-06-20162,000,0002.79ซื้อ
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201617-06-2016717,0001.00ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201620-06-2016354,4291.10ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201621-06-20161,000,0002.93ซื้อ
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-06-201624-06-20162,000,0001.18ขาย
ธีรศักดิ์ ธาราวรธาราวรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-06-201627-06-201667,9001.34ขาย
ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ศิริสัมพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-06-201627-06-2016167,9301.31ขาย
เบญจวรรณ รักวงษ์รักวงษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-06-201627-06-2016200,0001.35ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201629-06-20161,000,0003.18ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201604-07-20161,000,0003.16ซื้อ
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201613-09-2016500,0002.92ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201614-09-2016200,0003.00ขาย
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201604-10-20161,200,0002.92ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201610-11-2016200,0002.94ซื้อ
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201610-11-2016300,0003.00ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201611-11-2016100,0002.90ซื้อ
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201614-11-2016107,1002.80ขาย
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201622-09-2016500,0003.10ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201618-11-20162,000,0002.74ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201621-11-20162,000,0002.80ซื้อ
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201621-11-2016442,9002.80ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201622-11-20163,000,0002.87ซื้อ
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201622-11-2016250,0002.84ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201624-11-20162,000,0002.93ซื้อ
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201623-11-2016423,3002.90ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201624-11-20161,076,7002.90ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201623-11-2016423,3002.90ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201624-11-20161,076,7002.90ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201629-11-20161,064,5002.89ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201606-12-20161,400,0002.86ซื้อ
ธีรศักดิ์ ธาราวรธาราวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201607-12-201620,0002.88ซื้อ
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-12-201609-12-20162,000,0001.02ขาย
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-01-201712-01-20171,000,0001.32ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201713-01-20172,000,0003.40ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201716-01-20172,000,0003.57ซื้อ
ธีรศักดิ์ ธาราวรธาราวรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-01-201718-01-2017200,0001.50ขาย
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201719-01-2017500,0003.84ขาย
ปวีณา พูนพัฒนสุขพูนพัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201720-01-2017100,0003.98ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201720-01-20173,800,0003.96ซื้อ
เบญจวรรณ รักวงษ์รักวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201720-01-2017700,0003.97ขาย
ปวีณา พูนพัฒนสุขพูนพัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201722-02-201730,0003.61ซื้อ
ปวีณา พูนพัฒนสุขพูนพัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201722-02-201730,0003.70ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-03-201703-03-2017400,0001.48ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-03-201728-03-2017450,0001.31ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201709-05-20173,502,7003.53ซื้อ
เบญจวรรณ รักวงษ์รักวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201717-05-20171,000,0003.39ขาย
ธีรศักดิ์ ธาราวรธาราวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201718-05-201710,0003.26ซื้อ
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-06-201707-06-2017350,0001.25ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201720-06-2017212,6001.45ขาย
ธีรศักดิ์ ธาราวรธาราวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201726-06-201730,0003.80ขาย
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201705-07-20172,000,0003.78ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-08-201717-08-2017500,0001.43ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-08-201722-08-20171,000,0001.42ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201701-09-20171,000,0003.56ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201706-09-2017900,0003.67ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-09-201707-09-2017500,0001.48ขาย
ปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ศิริสัมพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-09-201711-09-2017700,0001.54ขาย
เบญจวรรณ รักวงษ์รักวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201711-09-2017300,0004.00ขาย
ศิริ เหลืองสวัสดิ์เหลืองสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201711-09-2017100,0003.98ขาย
ธีรศักดิ์ ธาราวรธาราวรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201712-09-2017100,0004.00ขาย
เบญจวรรณ รักวงษ์รักวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201712-09-2017300,0004.02ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201721-09-201740,000,0004.00ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201721-09-201714,200,0004.01ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201722-09-201720,000,0003.88ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201725-09-20175,800,0003.99ขาย
ปวีณา พูนพัฒนสุขพูนพัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201812-01-201850,0004.40ขาย
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201817-01-20181,686,0004.52ขาย
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201818-01-2018314,0004.54ขาย
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-01-201818-01-20183,000,0002.00ซื้อ
ซัง โด ลีโดผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-01-201819-01-2018992,5001.91ซื้อ
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201823-02-2018735,0004.37ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-02-201823-02-2018250,0002.00ขาย
คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์วัฒนาศรีโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201826-02-2018400,0004.43ขาย
นวมินทร์ ประสพเนตรประสพเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201813-03-201810,000,0004.05ขาย
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201813-03-2018100,000,0004.05ขาย
ธีรศักดิ์ ธาราวรธาราวรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-05-201811-05-201830,0001.23ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201811-05-20181,000,0003.14ซื้อ
เกรียงศักดิ์ เธียรนุกุลเธียรนุกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201811-05-20181,000,0003.13ซื้อ
พิชญ์ โพธารามิกโพธารามิกผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201816-05-20182,000,0003.10ซื้อ
เกรียงศักดิ์ เธียรนุกุลเธียรนุกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201822-05-2018500,0002.94ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3