MOONG 5 ( -0.05 -0.98% )

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MOONG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เมธิน เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201311-03-2013200,000000.00รับโอน
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201311-03-2013200,000000.00โอนออก
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201311-03-2013200,000000.00โอนออก
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201311-03-2013200,000000.00โอนออก
เมธิน เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201420-02-2014200,000000.00รับโอน
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201630-06-201650,000004.94ขาย
สุวรรณา โชคดีอนันต์โชคดีอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201630-06-201650,000004.94ซื้อ
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201606-07-2016100,000004.94ขาย
สุวรรณา โชคดีอนันต์โชคดีอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201606-07-201639,300004.94ซื้อ
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201607-07-201650,000004.96ขาย
สุวรรณา โชคดีอนันต์โชคดีอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201607-07-2016110,700004.95ซื้อ
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-2017300,000004.97ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-201726,000004.97ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201703-03-2017200003.51ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-2017170,000004.95ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201710-03-20173,500004.96ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201717-03-2017109,000004.95ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201720-03-2017253,800004.96ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-2017180,000005.09ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-2017422,500005.15ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-20171,100,000005.14ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201722-03-201797,800004.98ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201723-03-2017402,800004.95ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201723-03-2017100,000004.93ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-03-201723-03-2017100003.42ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201727-03-2017791,800005.20ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201727-03-2017980,000005.18ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-2017780,000006.48ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-2017320,000006.38ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201729-03-201723,000007.98ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201729-03-20175,500007.79ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201729-03-201720,000008.18ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-04-201729-03-201739,000006.78ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-04-201703-04-2017261,700006.88ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-04-201704-04-2017160,000006.98ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-04-201704-04-2017765,000006.91ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-04-201705-04-2017156,000006.76ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201707-04-2017200007.68ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-04-201707-04-2017700006.37ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201727-03-201794,900005.29ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-2017200007.68ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-04-201705-04-2017700006.37ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201724-05-2017419,400006.60ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-05-201724-05-2017419,400006.60ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201725-05-201711,400008.10ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201726-05-2017900,000008.00ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-06-201726-05-201743,000006.59ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201729-05-20171,050,000008.02ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-06-201729-05-2017160,000006.55ขาย
สุวรรณา โชคดีอนันต์โชคดีอนันต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201705-06-2017200,000007.46ซื้อ
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201705-06-2017200,000007.46ขาย
ภัทยา เทวธีระรัตน์เทวธีระรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201708-12-20175,500005.50ขาย
ภัทยา เทวธีระรัตน์เทวธีระรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201712-12-201713,500005.45ขาย
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201814-03-2018200,000000.00โอนออก
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201814-03-2018150,000000.00โอนออก
สุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201814-03-2018100,000000.00โอนออก
อนุศาสตร์ สระทองเวียนสระทองเวียนผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201823-03-201810,000005.65ซื้อ
อนุศาสตร์ สระทองเวียนสระทองเวียนผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-201820,000006.05ขาย
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-11-202040,000004.20ขาย
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-11-202040,000004.20ขาย
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197016-06-20205,000003.50ซื้อ
นางสาว สุวรรณา โชคดีอนันต์สุวรรณาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-06-2020200,000003.50ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-04-2020400,000000.00รับโอน
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ศศิธร เลิศสุมิตรกุล)หุ้นสามัญ01-01-197016-06-20207,500003.38ซื้อ
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-04-2020200,000000.00โอน
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-04-2020300,000000.00โอน
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-04-2020400,000000.00โอน
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-06-2020200,000003.50ขาย
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197005-03-20204,500003.60ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197005-03-20205,500003.64ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197009-03-202010,000003.46ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197009-03-20205,000003.48ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197011-10-201912,300004.38ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197011-10-20195,000004.40ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197016-10-20192,700004.38ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197024-10-201910,000004.32ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197027-11-201910,000003.50ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197029-11-20195,000003.60ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197002-12-20195,000003.52ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197030-05-201910,000005.38ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197008-08-20195,200004.74ซื้อ
นาง พรพิมล สุวรรณขจิตพรพิมลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายวิศิษฐ์ สุวรรณขจิต)หุ้นสามัญ01-01-197009-08-2019134,800004.69ซื้อ
นางสาว สุวรรณา โชคดีอนันต์สุวรรณาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-06-2019200,000005.35ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-05-201980,900005.35ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-07-2019269,900005.70ขาย
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ศศิธร เลิศสุมิตรกุล)หุ้นสามัญ01-01-197008-08-201910,000004.80ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ศศิธร เลิศสุมิตรกุล)หุ้นสามัญ01-01-197009-08-20195,000004.56ซื้อ
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-06-2019200,000005.35ขาย
นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียนอนุศาสตร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-05-20195,000005.65ซื้อ
นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียนอนุศาสตร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-05-201910,000005.38ซื้อ
นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียนอนุศาสตร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-08-201910,000004.80ซื้อ
นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียนอนุศาสตร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-08-20195,000004.66ซื้อ
นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียนอนุศาสตร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-08-20195,000004.52ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-01-201954,000005.80ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-01-201955,000006.05ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-03-2019200,000000.00รับโอน
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-03-2019200,000000.00โอน
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-03-2019200,000000.00โอน
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-03-2019200,000000.00โอน
นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียนอนุศาสตร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-03-201920,000005.95ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-01-201954,000005.80ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-01-201955,000006.05ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-03-2019200,000000.00รับโอน
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-03-2019200,000000.00โอน
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-03-2019200,000000.00โอน
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-03-2019200,000000.00โอน
นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียนอนุศาสตร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-03-201920,000005.95ซื้อ
นางสาว สุวรรณา โชคดีอนันต์สุวรรณาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197031-08-2018200,000006.40ซื้อ
นาย เมธิน เลอสุมิตรกุลเมธินผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-10-2018785,800006.60ขาย
นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุลสุเมธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197031-08-2018200,000006.40ขาย
นาย อนุศาสตร์ สระทองเวียนอนุศาสตร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-12-201820,000006.45ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3