MSC 6 ( 0.05 0.79% )

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 มกราคม 2565

การซื้อขายของผู้บริหาร “ MSC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201227-08-20125,000003.54ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201204-09-2012400003.54ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201205-09-20122,700003.54ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201206-09-2012100003.54ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201207-09-20127,500003.50ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201210-09-2012200003.50ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201211-09-2012100003.50ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201214-09-20124,000003.47ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201227-09-20129,000003.44ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201228-09-2012150,000003.36ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201201-10-201271,000003.39ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201202-10-2012183,200003.38ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201203-10-20128,100003.40ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201204-10-20121,200003.40ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201205-10-201212,500003.40ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201208-10-201211,200003.39ขาย
ประเสริฐ ตั้งตรงศักดิ์ตั้งตรงศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201211-10-20127,600003.37ขาย
นาย ธงชัย หล่ำวีระกุลธงชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอัจฉราพร หล่ำวีระกุล)หุ้นสามัญ01-01-197006-05-202140,000006.40ขาย
นาย ธงชัย หล่ำวีระกุลธงชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอัจฉราพร หล่ำวีระกุล)หุ้นสามัญ01-01-197007-05-202141,600006.45ขาย
นาย ธงชัย หล่ำวีระกุลธงชัยคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางอัจฉราพร หล่ำวีระกุล)หุ้นสามัญ01-01-197001-03-202181,600006.05ซื้อ
นาย ณรงค์ จารุวจนะณรงค์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-09-202016,000,000005.50ขาย
นาย ธวิช จารุวจนะธวิชผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-09-202014,000,000005.50ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3