NC 8 ( 0.45 6.04% )

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พิภพ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201629-04-201610,00015.40ซื้อ
วรวรรณ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201629-04-201610,00015.40ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3