NCH 0 ( 0.02 4.26% )

บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 เมษายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NCH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
นพรัตน์ วิชัยยุทธ์พงศ์วิชัยยุทธ์พงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201311-04-20135,0001.41ขาย
นพรัตน์ วิชัยยุทธ์พงศ์วิชัยยุทธ์พงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201311-04-2013345,0001.40ขาย
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201311-06-2013110,0001.28ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201311-06-201310,0001.29ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-201350,0001.22ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-201350,0001.23ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-201350,0001.24ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-201340,0001.25ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-201350,0001.26ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-201340,0001.18ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-201370,0001.19ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-201320,0001.20ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201320-06-201320,0001.20ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201321-06-201330,0001.18ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201321-06-201320,0001.19ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201324-06-201349,9001.14ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201324-06-201350,0001.15ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201324-06-201350,0001.16ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201325-06-2013100,0001.12ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201325-06-201314,2001.11ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201328-06-201310,0001.20ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201321-08-201310,0001.14ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201321-08-201315,0001.13ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201321-08-201333,9001.12ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201322-08-201310,0001.12ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201327-08-201350,0001.10ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201310,0001.07ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201329-08-20131,0001.08ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201428-02-201450,0001.19ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201404-03-2014100,0001.20ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201404-03-2014100,0001.19ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201406-03-201460,0001.22ซื้อ
สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201431-03-201450,0001.24ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201407-05-201450,0001.28ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201407-05-2014210,4001.27ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201408-05-2014208,0001.27ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201420-05-201460,0001.25ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201421-05-201410,0001.25ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201421-05-201440,0001.26ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201423-05-201420,0001.23ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201426-05-201450,0001.23ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201427-05-2014100,0001.25ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201428-05-201480,0001.26ซื้อ
สมนึก ตันฑเทอดธรรมตันฑเทอดธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201403-06-2014100,0001.31ซื้อ
รังสรรค์ นันทกาวงศ์นันทกาวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201426-09-20141,000,0001.69ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3