NETBAY 33 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NETBAY “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์วิวัฒน์รุจิราพงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201715-06-201718,000,00017.10ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3