NNCL 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NNCL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
นพพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201129-09-2011124,1001.37ซื้อ
นพพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201130-09-2011140,0001.40ซื้อ
นพพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201103-10-2011314,7001.37ซื้อ
นพพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201104-10-2011220,8001.36ซื้อ
นพพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201105-10-2011100,4001.39ซื้อ
นพพร จันทวานิชจันทวานิชคู่สมรสใบสำคัญแสดง12-04-201204-04-2012900,0000.54ขาย
ภพพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-05-201230-04-20121,500,0000.63ขาย
ภพพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-05-201202-05-20122,055,3000.67ขาย
เสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์เจริญเศรษฐศิลป์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201203-05-2012200,0001.69ขาย
เสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์เจริญเศรษฐศิลป์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201204-05-20121,0001.69ขาย
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาเทพหัสดินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-05-201215-05-2012100,0000.63ขาย
พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณตั้งสุณาวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201206-06-2012200,0001.58ขาย
พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณตั้งสุณาวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201207-06-20121001.60ขาย
พีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณตั้งสุณาวรรณผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201212-06-2012300,0001.62ขาย
เสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์เจริญเศรษฐศิลป์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201213-06-20121,799,0001.69ขาย
นพพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201218-06-201212,000,0000.00โอนออก
สุรีรัตน์ รังสิโกสัยรังสิโกสัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201219-06-201230,0001.72ขาย
นวลพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201209-10-2012500,0002.24ซื้อ
นวลพรรณ ล่ำซำล่ำซำผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201317-01-2013500,0002.26ขาย
ชัยณรงค์ หนุนภักดีหนุนภักดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201426-08-20141,692,5001.99ขาย
ชัยณรงค์ หนุนภักดีหนุนภักดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201426-08-20144,1002.00ขาย
ชัยณรงค์ หนุนภักดีหนุนภักดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201427-08-2014103,4001.99ขาย
สุทธิพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201630-06-20162,000,0001.31ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทรสร้อยสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201606-07-201610,0001.30ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทรสร้อยสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201615-09-201610,0001.24ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทรสร้อยสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-201610,0001.05ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทรสร้อยสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201709-08-20175,0001.26ซื้อ
สุวลัย จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201710-08-20171,200,0001.27ซื้อ
สุวลัย จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201705-09-2017500,0001.25ซื้อ
สุวลัย จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201706-09-2017440,0001.25ซื้อ
สุวลัย จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201708-09-2017300,0001.27ซื้อ
สุวลัย จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201715-09-2017500,0001.28ซื้อ
สุวลัย จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201720-09-2017250,0001.27ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201711-10-2017100,0001.38ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201712-10-2017100,0001.37ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201712-10-2017100,0001.38ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201712-10-2017200,0001.36ซื้อ
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาเทพหัสดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201704-10-201743,5001.38ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201716-10-2017250,0001.36ซื้อ
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาเทพหัสดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201718-10-2017500,0001.50ซื้อ
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาเทพหัสดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201719-10-2017701.50ซื้อ
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาเทพหัสดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201720-10-2017157,2001.48ซื้อ
วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาเทพหัสดินผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201730-10-201742,8001.48ซื้อ
นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยาอรุณวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20171,200,0001.88ซื้อ
นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยาอรุณวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201701-12-20171,600,0001.89ซื้อ
สุทธิพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201704-12-2017250,0001.84ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทรสร้อยสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201704-12-20175,0001.82ซื้อ
สุรีรัตน์ สร้อยสุนทรสร้อยสุนทรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201706-12-201710,0001.62ซื้อ
ภพพร จันทวานิชจันทวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201804-07-201810,000,0000.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3