NOK 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 พฤศจิกายน 2562

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NOK “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201429-08-20143,000,00016.30ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201424-12-2014200,00013.28ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201425-12-2014300,00012.97ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-201485,00012.90ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201506-01-2015560,00013.21ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201507-01-2015355,00013.57ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201502-06-201540,00010.65ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201504-06-2015150,00010.50ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201520-08-2015284,8007.84ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201527-08-2015675,0007.33ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201528-08-2015130,0007.40ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201503-09-2015567,2007.17ขาย
พาที สารสินสารสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201621-01-20166,000,0007.62ขาย
วิสิฐ ตันติสุนทรตันติสุนทรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-09-201719-09-20173,000,0001.92ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3