NUSA 0 ( -0.01 -3.12% )

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 สิงหาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ NUSA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201224-08-20121,000,0001.01ซื้อ
วิษณุ เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201304-01-20131,984,1271.17ขาย
วิษณุ เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201307-01-2013165,7001.21ซื้อ
วิษณุ เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201308-01-2013157,9001.18ซื้อ
วิษณุ เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201309-01-20131,000,0001.19ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201323-01-20131,300,0001.18ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201313-06-2013500,0000.88ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201313-06-2013200,0000.86ซื้อ
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-09-201324-09-2013900,0000.23ซื้อ
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201328-10-2013180,0000.79ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201426-12-2013700,5000.89ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201426-12-20131,000,0000.90ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201426-12-20132,000,0000.92ซื้อ
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-05-201427-05-2014900,0000.33ขาย
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-08-201418-08-2014550,0000.46ซื้อ
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-09-201424-09-2014300,0000.88ซื้อ
ปริพล ธนสุกาญจน์ธนสุกาญจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-09-201424-09-2014184,6000.89ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201511-08-20154,728,5000.94ซื้อ
วิษณุ เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-03-201615-03-20169,293,8000.06ขาย
วิษณุ เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-03-201616-03-20165,000,0000.04ขาย
วิษณุ เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-03-201623-03-201617,534,0000.04ขาย
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-03-201628-03-201663,873,0160.00โอนออก
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201603-06-20162,000,0000.53ซื้อ
วิษณุ เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201608-06-201610,500,0000.54ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201630-06-2016898,9000.53ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201602-08-20161,000,0000.49ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201605-08-2016500,0000.49ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201612-10-20165,000,0000.41ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201613-10-20167,394,5000.37ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201614-10-20164,583,3000.42ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201629-11-20162,000,0000.50ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201709-02-20171,000,0000.44ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201702-03-2017500,0000.43ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201708-03-2017200,0000.43ซื้อ
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201726-04-201729,000,0000.47ขาย
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201714-09-2017120,000,0000.44ขาย
ศิริญา เทพเจริญเทพเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201715-09-201730,000,0000.44ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3