OISHI 45 ( -0.25 -0.55% )

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ OISHI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อนิรุทธิ์ มหธรมหธรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201203-04-20121,00091.75ซื้อ
อนิรุทธิ์ มหธรมหธรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201203-04-20121,00091.50ซื้อ
อนิรุทธิ์ มหธรมหธรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201205-04-201210087.75ซื้อ
จิตเกษม หมู่มิ่งหมู่มิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201211-05-20121,000119.00ซื้อ
จิตเกษม หมู่มิ่งหมู่มิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201214-05-20121,000118.00ซื้อ
อนิรุทธิ์ มหธรมหธรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201230-05-2012500120.00ซื้อ
อนิรุทธิ์ มหธรมหธรคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201201-06-2012500120.00ซื้อ
จิตเกษม หมู่มิ่งหมู่มิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201209-11-20123,600159.50ซื้อ
จิตเกษม หมู่มิ่งหมู่มิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201304-01-20134,000179.88ขาย
จิตเกษม หมู่มิ่งหมู่มิ่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201314-03-20131,600160.13ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3