PB 71 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PB “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201129-09-201111,00032.75ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201130-09-20117,00032.50ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-20113,20029.34ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-20111,20031.35ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201105-10-20117,00031.62ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201106-10-20113,00031.82ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201107-10-20114,50031.77ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201110-10-20112,00031.75ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201112-10-20112,00033.25ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201113-10-20113,20033.20ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201118-10-20113,00033.04ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201119-10-20117,20032.30ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201120-10-201110,10032.16ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201121-10-201111,10031.75ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201126-10-20113,60032.14ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201128-10-20116,00032.75ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201131-10-20113,00033.45ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-11-201101-11-201114,60033.19ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201103-11-20113,10033.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201129-11-201140036.25ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201114-12-201110037.25ซื้อ
ยุพา สุนทราภาสุนทราภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201229-02-2012300,0000.00โอนออก
เพชรรัตน์ อนันตวิชัยอนันตวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201223-04-201210,40047.50ขาย
เพชรรัตน์ อนันตวิชัยอนันตวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201225-04-201210,00047.25ขาย
เพชรรัตน์ อนันตวิชัยอนันตวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201226-04-201210,00047.50ขาย
เพชรรัตน์ อนันตวิชัยอนันตวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201209-05-201210,00047.50ขาย
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201222-05-20123,00049.83ขาย
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201204-07-20121,543,1000.00รับโอน
เพชรรัตน์ อนันตวิชัยอนันตวิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201206-07-201219,60051.00ขาย
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201211-07-20124,00058.01ขาย
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201224-07-20127,5000.00รับโอน
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201230-07-20127,5000.00โอนออก
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201215-10-201250,0000.00โอนออก
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201216-10-20128,00061.91ขาย
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201217-10-20123,60060.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201218-10-20122,70060.00ซื้อ
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201219-10-20127,00061.75ขาย
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201225-10-201240062.00ขาย
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201226-10-201210,00060.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-10-201229-10-201260060.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201201-11-20123,10060.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201202-11-20121,00060.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201205-11-201220060.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201205-11-201250,0000.00โอนออก
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201207-11-20121,60060.50ขาย
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201207-11-20123,00060.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201209-11-20128,20059.75ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201212-11-201213,20058.64ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201215-11-20129,70055.35ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201220056.25ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201223-11-201220053.25ซื้อ
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201221-12-20125,00055.65ขาย
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201316-01-201320054.50ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201317-01-201320054.50ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201318-01-20132,00054.00ซื้อ
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201322-01-20135,00055.00ขาย
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201305-02-201310058.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201313-02-201330056.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-20139,40055.50ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201318-02-201320055.75ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201320-02-20131,00054.88ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201301-03-20131,20055.00ซื้อ
มาลี ตั้งใจสนองตั้งใจสนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201312-03-201340,0000.00โอนออก
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201309-04-201320051.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201319-04-201310,00051.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201317-05-20133,50049.70ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201320-05-201350050.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201321-05-201318,00049.26ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201322-05-201311,40049.61ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201323-05-20131,40050.18ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201327-05-201360050.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201330-05-201350051.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201331-05-20131,00050.88ซื้อ
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201303-06-20135,0000.00รับโอน
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201305-06-201350050.45ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-201330050.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201311-06-201340049.38ซื้อ
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201312-06-20135,00049.50ขาย
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201312-06-20131,00049.25ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201312-06-20135,30049.50ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201313-06-20131,80047.44ซื้อ
สมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดรอนุรักษ์ภราดรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-2013300,0000.00โอนออก
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-20136,00047.63ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201317-06-201370048.50ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201318-06-201320048.38ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201319-06-20131,50047.73ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201320-06-20131,20047.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201320-06-20135,60046.60ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201321-06-20133,60046.29ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-20131,00047.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-20131,00047.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201325-06-201310047.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201304-07-20131,20047.06ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201308-07-201350047.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201309-07-20131,80046.78ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201310-07-20131,40046.61ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201319-07-2013200,0000.00โอนออก
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201331-07-201340046.75ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201301-08-20131,30046.75ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201302-08-20132,50047.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201305-08-20132,00046.96ซื้อ
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201308-08-20135,00046.75ขาย
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201314-08-20133,324,5000.00รับโอน
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201315-08-201310,00046.25ซื้อ
มาลี ตั้งใจสนองตั้งใจสนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201316-08-2013150,0000.00โอนออก
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201326-08-201340043.50ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201327-08-201320043.75ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-201350043.60ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201329-08-201320043.50ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201330-08-201340042.81ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201304-09-201350042.20ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201310-09-20132,20042.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201311-09-20131,60041.75ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201301-11-201320046.38ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201305-11-201310046.25ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201302-12-2013240,00045.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201406-02-20142,40039.36ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201412-02-20142,20039.30ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201413-02-201440039.25ซื้อ
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201428-07-201490047.25ขาย
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201429-07-201420047.25ขาย
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201417-12-20141,30041.69ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-20142,70041.47ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201422-12-20141,00041.50ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201425-12-20142,00041.13ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201426-12-20142,00040.63ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201513-01-201580,00040.91ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201514-01-201510,00040.38ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201523-04-20153,319,9700.00โอนออก
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยคู่สมรสหุ้นสามัญ24-04-201523-04-20153,319,9700.00รับโอน
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201523-04-20151,500,0000.00โอนออก
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยคู่สมรสหุ้นสามัญ24-04-201523-04-20151,500,0000.00รับโอน
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201502-06-20159,90042.15ขาย
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201503-06-201530,00042.37ซื้อ
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201503-08-201510,00044.23ขาย
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201513-10-20155,00045.50ซื้อ
พจนี พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201527-11-201580050.75ซื้อ
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201615-12-20151,00048.25ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201607-01-20167,40048.00ซื้อ
พจนี พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201624-02-20162,00049.25ซื้อ
พจนี พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201626-02-20161,70049.25ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201603-06-20168,00056.50ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201606-06-20162,60056.25ซื้อ
พจนี พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201609-06-201645,18057.50ซื้อ
พนิดา ประโยชน์ทวีกิจประโยชน์ทวีกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201609-06-2016200,0000.00โอนออก
บุญศักดิ์ เจียมปรีชาเจียมปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201615-06-20162,00063.62ขาย
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201620-06-201610,00064.94ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201621-06-20164,00062.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201623-06-201610,00063.00ซื้อ
อภิชาติ ธรรมมโนมัยธรรมมโนมัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201613-07-201686,2000.00โอนออก
ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ประคองทรัพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201617-10-201610,00064.00ขาย
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-201721,00063.50ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201714-11-201710,00063.00ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201826-02-20181,70062.00ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201827-02-20183,30062.00ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201828-02-20187,50061.67ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201813-03-20182,50061.50ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201816-03-20185,00061.25ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201827-04-20185,00061.00ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201803-05-201825,00062.25ซื้อ
มาลี ตั้งใจสนองตั้งใจสนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201830-05-20183,000,0000.00โอนออก
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-201810,40061.38ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201806-06-20184,00061.50ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201807-06-20186,00061.46ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201808-06-20187,00061.32ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201811-06-201810,00061.38ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201812-06-20187,90061.34ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201813-06-20185,00061.50ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201814-06-201811,10061.09ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201815-06-20185,00061.00ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201818-06-20185,00061.00ซื้อ
พิพัฒ พะเนียงเวทย์พะเนียงเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201819-06-201810,00060.88ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3