PE 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 กันยายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ30-01-201328-01-20139,288,5001.09ซื้อ
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ19-01-201515-01-20155,402,0001.45ซื้อ
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ19-01-201515-01-20155,402,0001.45ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3