PF 0 ( 0.01 2.63% )

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PF “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201105-10-2011200,0000.62ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201213-01-2012200,0000.79ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201213-01-2012200,0000.76ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201217-01-2012200,0000.77ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201218-01-2012200,0000.79ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201228-02-2012800,0000.93ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตคู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201202-03-2012600,0000.93ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201221-03-2012500,0001.12ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201226-03-20121,000,0001.28ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201227-03-2012500,0001.35ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201203-04-2012500,0001.21ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตคู่สมรสหุ้นสามัญ30-04-201225-04-2012230,0001.26ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201203-05-20121,000,0001.32ซื้อ
สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาวัชรพงศ์ปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201222-06-2012989,0001.11ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201205-07-2012500,0001.11ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-08-201206-08-2012200,0000.50ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตคู่สมรสใบสำคัญแสดง07-08-201206-08-201265,5000.50ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201215-08-2012400,0001.08ขาย
สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาวัชรพงศ์ปรีชาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-08-201215-08-2012494,7000.55ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201217-08-2012200,0001.06ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201220-08-20121,000,0001.06ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201217-09-2012200,0001.07ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201219-09-2012200,0001.06ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201220-09-2012400,0001.06ขาย
สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาวัชรพงศ์ปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201208-10-2012800,0001.10ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201207-11-2012200,0001.10ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201208-11-2012100,0001.10ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201209-11-2012300,0001.10ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201226-12-2012200,0001.05ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201227-12-2012200,0001.06ขาย
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201328-12-201210,000,0001.05ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201307-01-201310,000,0001.14ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตคู่สมรสหุ้นสามัญ17-01-201315-01-2013361,0001.22ขาย
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201321-01-201310,000,0001.41ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201321-01-2013200,0001.43ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201322-01-2013100,0001.38ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201322-01-2013200,0001.40ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตคู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201322-01-2013100,0001.40ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201323-01-2013100,0001.26ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201328-01-2013500,0001.39ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201304-02-20131,000,0001.36ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201307-02-2013500,0001.44ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201311-02-20131,000,0001.61ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-2013500,0001.77ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201314-02-2013500,0001.78ขาย
ธวัชชัย นาคะตะนาคะตะผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-02-201315-02-20139,644,7300.99ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201322-02-2013500,0001.88ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตคู่สมรสหุ้นสามัญ26-02-201322-02-2013100,0001.88ขาย
สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาวัชรพงศ์ปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201301-03-2013400,0001.76ขาย
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201305-04-2013600,0001.54ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201303-05-2013250,0001.70ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201307-05-2013750,0001.71ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201330-05-20131,000,0001.67ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201331-05-2013900,0001.65ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201328-06-20133,500,0001.25ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201304-07-2013466,9001.19ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201312-07-201323,2001.17ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201315-07-2013476,8001.22ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201302-08-2013700,0001.15ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201419-05-2014400,0000.90ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201420-05-2014200,0000.89ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตคู่สมรสหุ้นสามัญ22-05-201420-05-2014200,0000.89ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201421-05-2014400,0000.89ซื้อ
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201421-08-20141,000,0001.30ขาย
วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาตประสิทธิ์วิภาตคู่สมรสหุ้นสามัญ22-08-201421-08-2014200,0001.30ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201429-08-2014500,0001.31ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201412-09-2014500,0001.39ขาย
บรรลือ ฉันทาดิศัยฉันทาดิศัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201507-05-2015500,0001.00ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201508-06-2015150,000,0001.03ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201509-06-2015141,050,4751.03ซื้อ
สุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาวัชรพงศ์ปรีชาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201512-06-20152,498,0001.04ขาย
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201524-06-2015170,000,0001.00ซื้อ
ปราโมทย์ เริ่มยินดีเริ่มยินดีผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201524-06-201522,000,0001.00ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201502-09-2015220,0000.88ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201602-11-2016100,0000.98ซื้อ
ชายนิด อรรถญาณสกุลอรรถญาณสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201604-11-2016400,0000.95ซื้อ
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201703-10-2017500,0000.92ขาย
วิชาญ ศิริเวชวราวุธศิริเวชวราวุธผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201703-10-2017500,0000.92ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3