PG 7 ( 0.35 5.51% )

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201203-09-2012300,000013.30ซื้อ
บุญเกียรติ โชควัฒนาโชควัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201725-05-2017720,000008.05ซื้อ
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-05-20211,500006.50ซื้อ
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-06-20211,000006.50ซื้อ
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-06-20211,500006.75ขาย
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-06-2021100006.70ขาย
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-03-20211,600005.20ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรตินิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด)หุ้นสามัญ01-01-197010-09-2020700,000004.49ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-01-202010,600005.46ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรตินิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ไตรค่า จำกัด)หุ้นสามัญ01-01-197027-02-2020415,000005.00ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-09-201910,700005.51ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-09-201912,600005.61ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-10-201912,000005.74ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-10-20197,000005.85ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-06-201919,100005.85ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-06-20196,100005.92ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-06-20195,000005.70ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-06-20198,200006.08ซื้อ
นาย บุญเกียรติ โชควัฒนาบุญเกียรติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-08-201911,900005.68ซื้อ
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-04-20195,000005.55ซื้อ
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-04-20193,100005.50ซื้อ
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-06-20192,000005.95ซื้อ
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-07-20191,000005.95ซื้อ
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-10-201814,000007.40ซื้อ
นาย สันติ บางอ้อสันติผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-10-20183,000007.10ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3