PLAT 3 ( 0.04 1.48% )

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PLAT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
พิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุลลิมปิวิวัฒน์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ01-09-201527-08-20156,000,0000.00รับโอน
พิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุลลิมปิวิวัฒน์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ01-09-201528-08-20152,000,0000.00รับโอน
พิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุลลิมปิวิวัฒน์กุลคู่สมรสหุ้นสามัญ01-09-201531-08-20152,000,0000.00รับโอน
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201604-01-201649,4004.94ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201605-01-201650,0004.94ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201607-01-2016100,0004.92ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201607-01-2016100,0004.90ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201608-01-201616,1004.88ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201611-01-201650,0004.90ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201611-01-201650,0004.88ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-2016100,0004.94ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201615-01-2016100,0004.92ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201618-01-201650,0004.90ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201621-01-201650,0004.96ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201622-01-2016100,0005.20ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201622-01-201634,5005.10ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201629-01-201650,0005.00ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภาพันธุ์โสภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201614-06-2016600,0006.73ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภาพันธุ์โสภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201620-06-2016150,0006.35ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภาพันธุ์โสภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201623-06-2016100,0006.00ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภาพันธุ์โสภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201624-06-2016200,0005.93ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภาพันธุ์โสภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201605-07-2016195,0006.25ซื้อ
ชาญชัย พันธุ์โสภาพันธุ์โสภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201626-07-2016255,0006.26ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201612-09-2016200,0006.05ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201711-09-2017200,0007.70ขาย
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201801-08-2018300,0007.60ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201802-08-2018200,0007.60ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201802-08-2018100,0007.55ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201802-08-2018100,0007.50ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201802-08-2018100,0007.45ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201807-08-2018100,0007.45ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201807-08-2018100,0007.40ซื้อ
สุรชัย โชติจุฬางกูรโชติจุฬางกูรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201807-08-2018200,0007.40ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3