PLE 1 ( -0.02 -2.44% )

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PLE “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อำนวย กาญจโนภาศกาญจโนภาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201230-07-201210,648,0001.16ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-20137,000,0002.25ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-20139,000,0002.25ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-20138,500,0002.25ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-20137,500,0002.25ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-20138,000,0002.25ขาย
อำนวย กาญจโนภาศกาญจโนภาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-20138,000,0002.25ขาย
อำนวย กาญจโนภาศกาญจโนภาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-20138,000,0002.25ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201326-06-201310,000,0002.50ซื้อ
ธาดา ชุมะศารทูลชุมะศารทูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201422-04-2014250,0000.00โอนออก
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-07-201506-07-20155,000,0000.06ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-07-201507-07-20154,000,0000.08ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-07-201509-07-20159,835,4000.06ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201521-08-20153,000,0001.13ซื้อ
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201514-10-20152,000,0001.20ซื้อ
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201515-12-20152,500,0000.84ซื้อ
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201516-12-20151,500,0000.85ซื้อ
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201518-12-2015528,2000.85ซื้อ
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-20162,000,0000.74ซื้อ
อำนวย กาญจโนภาศกาญจโนภาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201702-02-201710,000,0000.00โอนออก
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-08-201711-08-20171,200,0001.35ขาย
อำนวย กาญจโนภาศกาญจโนภาศผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-09-201706-09-20173,000,0000.00โอนออก
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201815-02-20181,194,1000.83ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201816-02-2018150,9000.80ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201819-02-2018100,0000.79ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-02-201821-02-2018900,0000.79ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-02-201822-02-2018600,0000.84ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-02-201823-02-2018100,0000.81ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-02-201826-02-2018600,0000.83ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201802-03-20183,601,2000.84ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201805-03-20182,321,0000.90ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-03-201806-03-2018462,1000.86ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201829-03-20181,000,0001.24ซื้อ
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201804-04-20181,000,0001.19ซื้อ
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-2018677,2001.19ซื้อ
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201818-04-2018200,0001.20ซื้อ
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-04-201818-04-2018369,3000.43ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-05-201825-05-2018803,2000.36ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-06-201828-05-2018550,0000.36ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-06-201806-06-2018500,0000.22ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-06-201812-06-20181,500,0000.24ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-06-201813-06-2018600,0000.24ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201820-06-20182,183,3001.12ซื้อ
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-07-201805-07-2018500,0000.10ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-07-201806-07-201815,7000.09ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-07-201810-07-2018500,0000.09ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-07-201811-07-20181,000,0000.10ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-07-201813-07-2018687,6000.20ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-07-201816-07-2018400,0000.10ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-07-201817-07-2018797,4000.10ขาย
เสวก ศรีสุชาตศรีสุชาตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-08-201807-08-2018547,5000.10ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3