PM 10 ( -0.10 -0.99% )

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PM “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-11-201115-11-20114,400,0002.27ซื้อ
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201219-01-2012200,0003.30ซื้อ
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201224-01-201240,0003.20ซื้อ
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-03-201229-02-2012380,0004.30ซื้อ
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-04-201218-04-2012370,0004.10ขาย
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-04-201219-04-2012250,0004.21ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ชุณหรัศมิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-05-201329-04-20135,280,00010.00ซื้อ
สมชาย ชุณหรัศมิ์ชุณหรัศมิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-05-201329-04-20135,280,00010.00ซื้อ
สมชาย ชุณหรัศมิ์ชุณหรัศมิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-02-201410-09-201320,0007.85ซื้อ
สมชาย ชุณหรัศมิ์ชุณหรัศมิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-02-201403-01-20145,0006.90ซื้อ
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201406-10-20141,000,0007.80ซื้อ
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201521-05-2015100,00010.48ซื้อ
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201521-05-2015100,00010.48ซื้อ
สมชาย ชุณหรัศมิ์ชุณหรัศมิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-03-201702-03-20175,0009.40ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ชุณหรัศมิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-05-201718-05-201750,0009.90ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ชุณหรัศมิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201725-05-201750,00010.40ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ชุณหรัศมิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-06-201731-05-201750,00010.50ขาย
สมชาย ชุณหรัศมิ์ชุณหรัศมิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-06-201702-06-2017100,00010.80ขาย
โสภาพร เหลืองอมรนาราเหลืองอมรนาราผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201702-06-201714,00010.70ขาย
โสภาพร เหลืองอมรนาราเหลืองอมรนาราผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201702-06-201720,00010.80ขาย
โสภาพร เหลืองอมรนาราเหลืองอมรนาราผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201715-06-201740,00012.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3