PPM 1 ( 0.11 11.96% )

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PPM “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ปกรณ์ บริมาสพรบริมาสพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201323-05-201360,0005.25ซื้อ
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-09-201403-09-20145,000,0003.20ขาย
นเรศ วชิรพันธุ์สกุลวชิรพันธุ์สกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง05-09-201404-09-2014290,0000.00โอนออก
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201406-11-20145,000,0008.80ขาย
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-11-201406-11-20145,000,0002.80ขาย
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-12-201401-12-20143,000,0005.20ขาย
ปกรณ์ บริมาสพรบริมาสพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201517-08-201533,3005.09ซื้อ
ปกรณ์ บริมาสพรบริมาสพรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-08-201517-08-201594,5001.85ขาย
ปกรณ์ บริมาสพรบริมาสพรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201518-08-201511,1005.07ซื้อ
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-09-201525-09-2015230,0001.91ซื้อ
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-09-201525-09-20151,080,0001.93ขาย
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-10-201521-10-2015877,7001.92ขาย
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-10-201522-10-2015440,0001.91ขาย
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-10-201522-10-201540,0001.88ซื้อ
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201611-02-20163,0003.26ซื้อ
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-08-201629-07-20165001.98ซื้อ
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201608-08-201675,0002.04ขาย
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-08-201615-08-20161,550,0001.14ขาย
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-11-201621-11-20169,000,0001.64ขาย
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201620-12-2016110,0004.22ซื้อ
ชำนาญ พรพิไลลักษณ์พรพิไลลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201712-01-201744,5004.18ซื้อ
กนกกร แทนไกรศรแทนไกรศรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-03-201706-03-20175,000,0001.19ขาย
กนกกร แทนไกรศรแทนไกรศรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-03-201709-03-20175,000,0000.83ขาย
กนกกร แทนไกรศรแทนไกรศรผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201710-04-20175,000,0000.80ขาย
กนกกร แทนไกรศรแทนไกรศรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-04-201710-04-20175,000,0000.80ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3